•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article highlights the issues of organization and functioning of media texts in a pragmatic aspect, describes the main subjects of media communication, considers the typology of media texts.

First Page

153

Last Page

158

References

1. SHmeleva T.V. Avtorskoe nachalo v stilistike mediynogo teksta // Russkiy yazik kak faktor stabilnosti gosudarstva i nravstvennogo zdorovya natsii: trudi i materiali Vtoroy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferensii 30 sentyabrya–2 oktyabrya 2010 g.: 2-x chastyax / ROPRYAL; Soyuz jurnalistov Tyumenskoy oblasti; pod pred. O.V. Trofimovoy.–Tyumen: Mandr i Ko, 2010.–CH. 2.– S.207-215. 2. Solganik G.YA. K opredeleniyu ponyatiy «tekst» i «mediatekst» // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Jurnalistika. 2005. №2. S. 7-15. 3. Baxtin M.M. Voprosi literaturi i estetiki. Issledovaniya raznix let.- M.: Xudojestvennaya literatura, 1975.- S. 24 4. Maydanova L.M.,Kalganova S.O. Prakticheskaya stilistika janrov SMI: Uchebnoe posobie . Eaterinburg : Gumanitarniy un-t, 2006. S.13. 5. M.Fuko. Ot fenomena k strukture.-M.: Nauka, 1984.- S. 22.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.