•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Corrid out experiments showed that intensity of the respiration is more in the leaves of the plants with the raise jf the sjil radioactivity than in seeds of the plants Investigation of vinamins contents (Vitamins C and R) with the raise of soil radijactivity is increased especially routine as compared with the control variant of the experiment. Authors come to conclusion that the reason of increasing vitamins Cand R is connected with the raise of the plants stability against harmfull affect of the radioactive radiatbon.

First Page

77

Last Page

81

References

1. Z.N.Norboev Rezistennost rasteniy ekologicheskim faktoram. 2000. 2. A.M.Kuzin. Strukturno-metabolicheskaya teoriya v radiobiologii. M “Nauka” 1986 y. 338-345 s. 3. N.Norboev Biofizicheskaya radioekologiya Toshkent Izd-vo “Fan” 1984 g 87 4. Z.N Norbaev “Rezistitnost rasteniy v razlichnix ekologicheskix usloviyax. Toshkent- 2008” s. 5. N.Norboev, S.V.Arslanova, Z.Norboev, A.Nazarov, S.Samadov Deystvie atmosfernogo zagryazneniya vibrosami Tadjikskogo alyuminievogo zavoda na fiziologo-bioximicheskie protsessi selxoz kultur. Rekomendatsii nauchno-prakticheskoy konferensii po rassmotreniyu sostoyaniya itogov vipolneniya “Selevoy nauchno-texnicheskoy programmi rabot po snijeniyu Tajikskim alyuminievim zavodom vibrosov za sredu do PDU” g. Tursunzoda 1991 g 47-51 s. 6. S.Turdieva Promishlennie vibrosi alyuminievogo zavoda i soderjanie vitaminov v nekotorix rasteniyax. Dostijeniya nauki i texniki APK. Teoreticheskiy i nauchno- prakticheskoy jurnal. 8 avgusta 2002 v Moskva. 7. S.Turdieva, Z.A.CHorieva, U.Mirzamuxamedova Problemi sinergizma v selskoxozyaystvennoy ekologii. “Fan-texnika taraqqiyotida olima ayollarning tutgan o‘rni” ilmiy amaliy anjuman materiallari to‘plami V qism. T. 2006 y. 12-13 dekabr. 465 b. 8. Beloshitskiy V.M., Kolchinskaya A.Z., Andreeva A.P., Krasyuk A.N. Lechenie bolnix jelezodefitsitnimi anemiyami jiteley v usloviyax gornix visot. Adaptatsiya i rezistentnost organizmov v usloviyax gor. Kiev Naukadumka. 1986.s. 105-120. 9. Boynazarov B,Xushvaqtov T. Norbaev Z. Gamma radiatsiya va natriy ftor eritmasining birgalikdagi ta’sirida o‘simliklarda radioekologik effektlar Ekologiya xabarnomasi 2001.№ 5-6. .s.32. 10. Norboev N. Biofizichiskaya radioekologiya.T. Fan. 1984.s.85.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.