•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The Ways of Improving Utility Wastewater Treatment and Improvement of Biological Cleanup Technology for High-Water Pistia (Pistia stratiotes L), Eichornia and Waterproof Azure Wils Resilience through biological treatment methods.

First Page

66

Last Page

70

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 30iyundagi PQ-1378-sonli qarori. 2. Ostapenya Gaslina, Telichenko; Vodnie rasteniya kak ochistiteli promstokov soderjashix med, sink, svinets Tez. dokl.nauchn. Atexn.konf. po ispolzovaniyu stochnix vod v selskom xozyaystve. Tashkent. 1972.S.29-31. 3. Ch.Huang; M.Luo;X.Chen; @. ELSEVIER. Science Direct article. 2017; 4. SHoyakubov R.SH. Biotexnologiya ochistki stochnix vod jivotnovodcheskix kompleksov Inf.listok "Nauka proizvodstvu". Tashkent. Fan. 1988. S.2. 5. MuzaffarovA.M., Taubaev T.T., Kutliev D., Vasigov T., Buriev S., Verba V.V. Primenenie protokokkovix vodorosley v ochistke stochnix vod Fergana Margilanskogo o‘zla Kultivirovanie vodorosley i visshix vodnix rasteniy v O‘zbekistone. Tashkent. 1972.S.Z-10. 6. Buriev S., SHoyokubov R. Izuchenie roli telorezovidnoy v biologicheskoy ochistke stochnix vod tkatskoy fabriki Ekologicheskie problemi rastitelnogo i jivotnogo mira Buharskogo regiona. Buhara. 1997.S. 32-38. 7. SHoyakubov R.SH. Volshebnitsa pistiya jurnal "Priroda i chelovek", 1987.S.55. 8. Fransev A.V. O nekotorix putyax vozdeystviya na jizn presnix vodoemov. Tr. VGBO. t. XI .1961. s.22-27. 9. Xalmatov A. Vodnaya sistema Tashkenta. 2002. http: www.google.uz. 10. Sirling M.B. Akvarium i vodnie rasteniya. Sankt Pemterburg. Gidrometoizdat. 1991.S. 186-188.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.