•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Geo-chemistry and geo-ecologic statue of sand massive in the Fergana valley. This article narrated about geographical rules of sand massive spreading in the Fergana valley. Author analyzed results of quantitative tests of areal models. Described geo-ecologic statue of sands and problems under anthropogenic effect.

First Page

58

Last Page

66

References

1. Isaqov V.YU., YUsupova M.A., Jalolov S.M. Farg‘ona vodiysi qumlarining ekologik geokimyoviy o‘zgarishlari // Geografiya va hayot: izlanishlar, echimlar, tatbiqlar. –Toshkent: “ADIV”, 2012. 56-60 b. 2. Mirzajanov K.M., Paganyas K.P., Kamilov B.S. Pochvoobrazovanie na peskax Sentralnoy Fergani // Pochvovedenie. 1993. № 4. S. 122-124. 3. Nalivkin V. Opit issledovaniya peskov Ferganskoy oblasti. -Noviy Margelan (Tipografiya Ferganskogo oblastnogo pravleniya) , 1887. S. 228 4. Pankov M.A. Pochvi Ferganskoy oblasti. V kn.: Pochvi Uzbekskoy SSR. Tom II. –Tashkent: Izd. AN UzSSR, 1957. 7-159 b. 5. Rozanov A.N. Peski Ferganskoy dolini // Raboti sektora peskov i pustin. Nauchn. tr. Pochvennogo instituta im. V.V.Dokuchaeva. Tom XVII. -M.-L.: Izd. AN SSSR, 1938. S. 119-161. 6. Farg‘ona vodiysi sug‘oriladigan tuproqlarining xossalari, ekologik-meliorativ holati va mahsuldorligi. -Toshkent: “Navro’z”, 2017. 328 bet. 7. Glossary of terms in soil science. Ottava: Agricultere Ganada/ 1976. P.35/ISBN 978- 06662015338.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.