•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Studies have established that mineralized waters on medium loamy irrigated meadow soils of the desert zone of the Ferghana region of the Kuva region as part of the Polovchanka wheat irrigation with mineralization up to 3.8 g/l in mixed state (collector-drainage) positively influenced growth, development and productivity where the increase 1.4 ts/ha compared with the control.

First Page

47

Last Page

53

References

1.Stroganov B.P.,Kabanov V.V.,SHevyakova N.I..Sovremennoe sostoyanie problemi soleustoychivosti rasteniy. V kn:Ispolzovanie mineralizovannix vod dlya orosheniya.M. 1973.s.46-66. 2.Bespalov N.F.,Mallabaev N.I.,Bobokulov X.,Abduraxmonov X.,YUsupov M. Ispolzovanie dlya orosheniya xlopchatnika i promivki zasolennix pochv Uzbekistana mineralizovannimi vodami (Drenajnie i podzemnie).Melioratsiya i orosheniya v xlopkovodstve.T.1980. s. 3-15. 3.Turaxanov N.Solevoy rejim pochvi v zavisimosti ot mineralizatsii polivnoy vodi doz udobreniy. V kn: Melioratsiya i orosheniya v xlopkovodstve.T.1980.s.39-44. 4.YUldashev G.Izmenenie svoystv pochv pod vliyaniem polivov mineralizovannimi vodami.Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata selskoxozyaystvennix nauk.T.1978.24-s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.