•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses effective ways and methods of using interactive methods and modern pedagogical technologies in practical exercises.

First Page

367

Last Page

372

References

1. Usmonova H.O‘zbek tilidagi gap bo‘laklarining pozitsion strukturasi. - Toshkent, 2009. 3.Usmonova H.“Gap bo`laklari” modulini o`qitishda interfaol ta`lim texnologiyalaridan foydalanish Namangan 2019 y 4 .Po‘latov I., Ahmedova X. Ona tili darslarida didaktik o‘yinlar.. // Til va adabiyot ta’limi. 2011 y. 8-son, 9-bet. 5. Qurbonova M va b. O‘zbek tilining structural sintaksisi. T.: Universitet.2004. 6 .Qurbonova M.M. Bosh bo‘laklar talqiniga doir. T., “Universitet” 1998. 7. Qurbonova M.M. Hozirgi zamon o‘zbek tili, Sodda gap sintaksisi uchun materiallar. T., “Universitet”, 2002. 7. http//www.intencia.ru 8. http://www.anthropolog.ru 9. http://www.filosofia.ru.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS