•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article describes the life and work of our countryman, englightener, poet- patriot Ishoqkhon Tura Ibrat on the basis of new sources. The is analysis of educational and upbringing aspects of some his works

First Page

321

Last Page

329

References

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. //Go‘zal va betakror o‘lka. Namangan viloyati saylovchilar vakillari bilan uchrashuvdagi nutq. -Toshkent.: O‘zbekiston. 2017. 2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. “Milliy tiklanish” gazetasi. 1998 yil, 18 avgust. 3. Abdullaeva Manzura. Ishoqxon Ibrat – serqirra ijod sohibi. –T.: 2017. 9-b 4. Istiqlol qahramonlari. Ibrat. Ajziy. So‘fizoda. Tanlangan asarlar. -T.: Ma’naviyat, 1999, 61-b. 5. Ishoqxon Junaydullaxo‘ja o‘g‘li Ibrat. Farg‘ona tarixi. // Meros. (Nashrga tayyorlovchilar: Haydarbek Bobobekov, Mahmud Hasaniy; tahrir hay’ati: Bo‘riboy Ahmedov, Ibrohim Haqqulov va boshq.). -T.: Kamalak. 1991. 6. Ishoqxon Ibrat. SHe’rlar.// Muhabbat vasfi. To‘raqo‘rg‘on. 1993. 7. Ulug‘bek Dolimov. Ishoqxon Ibrat. -T.: SHarq, 1994. 8. Ulug‘bek Dolimov. Ishoqxon Ibrat. Istiqlol fidoyilari./ Tarixi Farg‘ona. -T.: SHarq. 1994. 9. Matchonov S. Kitob o‘qishni bilasizmi? –T.: “O‘qituvchi”. 1993. 10. Ishoqxon Ibrat. Tarixi Farg‘ona. O‘zFASHI Qo‘lyozmalar fondi. 1916 y. Inv. № 11080. 11. Ishoqxon Ibrat. Tarixi madaniyat. O‘zFASHI Qo‘lyozmalar fondi. 1926 y . Inv. № 11616. 12. Ishoqxon Ibrat hujjatlari papkasi O‘ZFASHI Qo‘lyozmalar fondi. Inv. №: 11617.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.