•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the socio-psychological preparation of students for entrepreneurial activity, the psychological features of developing entrepreneurial skills in them, the formation of social perceptions and the role of responsibility in doing business.

First Page

292

Last Page

295

References

1. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi №PF5712-sonli Farmoni. 2. Aslonov I.N. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda oila, mahalla va ta’lim muassasalarining hamkorligi masalalari // Zamonaviy ta’lim, 2016/5. 48-bet. 3. David McClelland, The Society – Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1961. – P. 119–122.; Atkinson J.W. An Introduction to Motivation – Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1964. – P. 112–114. 4. Iskenderov J.S. Pedagogika kolleji o‘quvchilarida xarakterning intellektual va irodaviy xususiyatlarini shakllantirish: Psix. fan. nom. ...diss. – T., 2009. – 147 b. 5. Kreitner, Robert. Organizational behavior / Robert J. Kreitner, Angelo J. Kinicki. – BPI/IRWIN, Homewood, IL 60430. – Boston: MA 02116, 1989. – P. 142–205. 6. Psixologiya. Uchebnik. / Pod. red. A.A. Krilov. – M.: «PROSPEKT», 1998. – S. 219. 7. Hayitov O.E. Tadbirkorlik faoliyati motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Dis. ... psixol. fan. nom. – T.: TDIU, 2005. – B. 25. 8. Hayitov O., Ochilova G. Tadbirkorlik psixologiyasi. – O‘quv qo‘llanma. 1-kitob. Oliy o‘quv yurtlari magistratura bosqichi talabalari uchun // Prof. V.M.Karimovaning umumiy tahriri ostida. – T.: «Fan va texnologiya», 2008. – 144-b. – B.71. 9. Xudoyberdiev Z.YA., Xomitov K.Z., Murodov A., Ko‘paysinova L.K., Arabov N.U. Tadbikorlik va ishga joylashtirish texnologiyasi asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: Ilm- Ziyo, 2016. – B.88. 10. Weiner B. Theories of Motivation. – Chicago: 1972. – P. 54–66.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.