•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the problems of study of polysemy in the world and Uzbek linguistics, semantic structure of the word, the factors of emerging polysemy, the importance of polysemy in definition of objective reality and in the process of its naming as well as the role of polysemy in formation of the texts in the Uzbek language.

First Page

269

Last Page

274

References

1. SHerba L.V. Izbrannie raboti po yazikoznaniyu i fonetike. T.1 izd. LGU 1958, st.78. Budagov R.A. Sravnitelno-semasiologicheskie issledovaniya. T. 1, izd. LGU, 1963, st.123. Axmanova O.S. - Ocherki po obshey i russkoy leksikologii. –M. 1957, st. 104-1065. 2. Aliqulov T. Polisemiya sushestvitelnix v uzbekskom yazike. Avtoref.kand.diss. – Toshkent, 1966. 3. Sodiqova M. O‘zbek tilida rang-tus bildiruvchi so‘zlar. f.f.n. dis. –T. 1963. 145 v. 4. Bozorova D.X. Semantika naimenovaiy chastey tela i ix proizvodstvennix v tyurkskix yazikax. Avtoref.k.d. –T.1967. 5. Rahmatullaev SH., YUnusov R. Sememalarning semalar sostavi va semantik bog‘lanish masalasi // O‘zb.t.va adabiyoti, 1974, №1, – 51-53-b. 6. Reformatskiy. Vvedenie v yazikoznanie. –M. 1960. st.52. Maruzo J. Slovar lingvisticheskix terminov. –M., 1960. SHanskiy N.M. Sovremenniy russkiy yazik. CH.1. –M., 1962, st. 29-30. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. –M., 1966, 335. 7. Mirtojiev M. O‘zbek tilida polisemiya. –Toshkent, Fan, 1975. 8. Xayrullaev M., Haqberdiev M. Mantiq. –Toshkent, 1993, 100-b. 9. O‘zbek tili leksikologiyasi. –Toshkent, Fan, 1981. 203-bet. 10. Sovr.russkiy yazik. Leksikologiya. Novikov L.A. va boshqalar. –M., Russkiy yazik, 1987. 11. O‘zbek tili leksikologiyasi, 209-bet. 12. Karimov S. O‘zbek tilining badiiy uslubi. Dok.diss. –T., 1993. 178-b. 13. Galkina-Fedoruk. Slovo i ponyatie. –M., 1956. st.48. Arnold I.v. Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazika. –M., 1959. st. 58. Mirtojiev M. O‘zbek tilida polisemiya: - 70-b. 14. Xayrullaev M., Haqberdiev M. Mantiq. –T.: O‘qituvchi, 1993, 103-bet. 15. Xudoyberganova D. Matnning antropotsentrik tadqiqi.-Toshkent, Fan, 2013. 40-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.