•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with lingvopersonologics as a new direction of anthropocentric linguistics. In particular, the essence of this linguistic industry is fully illustrated by the scientific and theoretical prospects of such linguists as F. de Saussure V.V. Vinogradov, V. von Humboldt, E. Sepir, Yu.N. Karaulov.

First Page

259

Last Page

265

References

1.Sossyur F. Trudi po yazikoznaniyu: Per. s fr.–M.:Progress, 1977.–696 s.–S. 52. 1.Gumboldt V. Izbrannie trudi po yazikoznaniyu: Per.s nem. / Pod red. G.V. Ramishvili.– M.: Progress, 1984. 397 s.– S. 66-84. 1.Sepir E. Izbrannie trudi po yazikoznaniyu i kulturologii: Per. s angl. –M.: Progress: Univers, 1993.– 655 s.– S. 21. 1.Karaulov YU.N. «CHetire kita» sovremennoy lingvistiki, ili O predposilkax vklyucheniya «yazikovoy lichnosti» v ob’ekt nauki o yazike (ot soderjaniya nauki k ee istorii) // Sootnoshenie chastnonauchnix metodov i metodologii v filologicheskoy nauke.– M., 1986.– S. 33-52. 1.Puzirev A.V. Obshestvo, yazik, tekst i yazikovaya lichnost v aspekte substratnogo podxoda k yaziku // Obshestvo, yazik, lichnost.– M., 1996. Vыp. 1.– S. 20—23. 1.Karaulov YU.N. Russkiy yazik i yazikovaya lichnost.– M.: Nauka, 1987.– 262 s. 1.Murzin D.N. Antropologicheskaya nisha v yazikovoy nauke // Leksika, grammatika, tekst v svete antropologicheskoy lingvistiki. – Ekaterinburg, 1995. – S. 11-12. 1.Tolstoy N I. YAzik i kultura (nekotorie problemi slavyanskoy etnolingvistiki) // Russkiy yazik i sovremennost: Problemi i perspektivi razvitiya rusistiki. CH. 1.– M., 1991. – S. 5-22.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.