•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article illuminates peculiar properties of estimation of economic efficiency of the investments; in particular, issues of evaluation profitability (taking into account the data) by using indicators, such as net discounted profit and profitability index.

First Page

149

Last Page

156

References

1. Gazibekov D.G., Sobirov O.SH. Lizing i ego razvitie v Uzbekistane. – T.: Moliya, 2001. – 131 s. 2.Gazman V.D. Lizing. Teoriya, praktika, kommentarii. – M.: Fond Pravovaya kultura, 1997. – 416 s. 3. Gazman V.D. Finansovыy lizing. – M.: GUVSHE, 2005. – 390 s. 4.Goremikin V.A. Lizing. – M.: Ekonomika, 2000. – 504 s. 5.Kovalev V.V. Metodi otsenki investitsionnix proektov. – M.: Kalita, 2000. – 184 s. 6.Nabiev E.G‘., Marpatov M.D. Lizing g‘oyasi, tarixi, huquqiy asoslari va amaliyoti. – T.: UAJBNT markazi, 2004. – 79 b. 7. Sarev V.V. «Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti investitsiy». –SPb: Piter, 2004 g. - S. 21.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS