•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article displays approaches for stable development and assessment for economic-ecological systems. There was made analysis of development of economic-ecological systems by regions and presented necessary solutions based on identified deficiencies.

First Page

136

Last Page

143

References

1. Akimova T.A., Xaskin V.V. Ekologiya. CHelovek – Ekonomika – Bio – sreda: Uchebnik dlya vuzov. -2-e izd., pererab. i dop. ; 2. Evdokimov V.V., Gritsishen D.A. Upravlenie bezopasnim funksionirovaniem sotsialno- ekologo-ekonomicheskoy sistemi predpriyatiya // Natsionalnie interesi: prioriteti i bezopasnost. – M.: №25(214), 2013. S. 42-52. 3. Korchagina E.V. Analiz sovremennix podxodov k otsenke ustoychivogo razvitiya na urovne kompaniy // Problemi sovremennoy ekonomiki. –M.: MGE Ub 2008. №4(28). 4. Leksin V.N. Gosudarstvo i regioni: teoriya i praktika gosudarstvennogo regulirovaniya teritorialnogo razvitiya / V.N. Leksin, A.N. SHvetsov. –M.: Editorial URSS, 1997. S. 19. 5. Malishev A.A., Solodkov N.N. Faktori, vliyayushie na ustoychivost ekologo- ekonomicheskoy sistemi // –M.: №1(30). 2014. S. 129-135. 6. Malishev A.A. Praktika upravleniya ekologo-ekonomicheskoy sistemoy v Rossii i penzenskom regione // Obshestvennie nauki. –M.: 2013. №4(28). S.215-216. 7. Mokeeva O.L. K probleme ekologo-ekonomicheskoy ustoychivosti regiona / O.L.Mokeeva// DVGTU Vladivostok: Izd-vo DVGTU. 2002. №2. S. 85-96. 8. Munasingxe M., Kruz V. Ekonomicheskaya politika i okrujayushaya sreda. Opit i vivodi. Publikatsii Vsemirnogo banka po problemam okrujayushey sredi. Vip. 10. Vashington, okrug Kolumbiya, 1995. 9. Munro D.A. Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living / D.A.Munro. – Gland, Switzerland. Retrieved on: 2009-03-29. 10. Reznik G.A., A.A.Malishev Ekonomicheskie metodi i instrumenti upravleniya ekologo-ekonomicheskoy sistemoy // Sotsialno-ekonomicheskie problemi razvitiya predpriyatiy i regionov: sbornik statey VII mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. – Penza: Privoljskiy Dom znaniy, 2008. S. 66-72. 11. Troitskiy V.A., Gizatullin X.N. Konsepsiya ustoychivogo razvitiya: novaya sotsialno- ekonomicheskaya paradigma // Obshestvennie nauki i sovremennost. 1998. №5. S. 124- 130. 12. Xoxlova O.A., Budajanaeva M.S. Statisticheskaya otsenka kachestva razvitiya ekonomiki regionov Rossii / Prostranstvennaya ekonomika. –M.: 2010, №1. S. 133-146. 13. Ostrovskiy N.V. Kriterii ustoychivogo razvitiya: regionalnie aspekti / N.V. Ostrovskiy // http://n-t.ru/tp/ns/kur.htm. 14. Preobrazovanie nashego mira: povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda (prinyata rezolyusiey 70/1 Generalnoy Assamblei ot 25 sentyabrya 2015 goda) // https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N 15/291/92/PDF/N1529192.pdf.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.