•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The issues of accelerating investing processes in the economy, modernizing the leading networks and organizations of the economy, the usage of banking services in providing technic and technological update and financing investment projects by commercial banks to accomplish wide-ranging reforms are all considered in the article.

First Page

121

Last Page

125

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-dekabrdagi PQ- 2697-sonli “O’zbekiston Respublikasining 2018-yilgi Investitsiya dasturi to’g’risidagi Qarori. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31-martdagi PF- 4996-sonli "O’zbekiston Respublikasi investisiyalar bo’yicha davlat qo’mitasini tashkil etish to’g’risidagi Farmoni. 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF- 4947-sonli “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risidagi Farmoni. 4. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’min- lash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.-T.: “O’zbekiston” NMIU, 2017 y. -48 b. 5. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. -T.: “O’zbekiston” NMIU, 2017 y. -104 b. 6. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsi- yalar. O’quv qo’llanma. - Toshkent: Moliya, 2010 y. 320 bet. 7. Hikmatov A. Iqtisodiy isloxotlarni erkinlashtirish va investitsiya siyosati. Bozor pul va kredit jurn. 2000. №6. 49-40 b. 8. Mamatov B.S., Xujamkulov D.Yu., Nurbekov O.Sh. Investitsiyani tashkil etish va moliyalashtirish: Darslik. - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018. 608 b. 6. Bank-moliya akademiyasi 2019 yil 26 aprel “O’zbekiston Respublikasida moliyaviy institutlarning investitsion faolligini yanada jadallashtirishning dolzarb masalalari” mavzusida o’tkazilgan respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi tezislari to’plami.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.