•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article describes properties of irrigated soils of the Sukh river cone, ecosystem-reclamation state and classification of soils, agrochemical properties of soils developing on the territory. The mechanical composition of soils, genetic basis and systematic condition of soils are shown.

First Page

81

Last Page

85

References

1.Gorbunov B.V.,Kimberg N.V. Klassifikatsiya pochv Uzbekistana // Izvestiya Uzbekistanskogo filiala geograficheskogo obshestva SSSR. Tom VI. –T., 1962 2.Kimberg N.V.Pochvi pustinnoy zoni Uzbeskoy SSR.–T:«Fan», 1974. –298 s. 3.Kimberg N.V.,Pudovkin B.L.Pochvi Kokandskogo rayona UzSSR i effektivnost mineralnix udobreniy. Izvestiya SoyuzNIXI.–T., 1936 1974, 64 b 4.Pankov M.A.(1975, 32-bet) Pochvi Ferganskoy oblasti. V kn. Pochvi Uzbekskoy SSR. Tom 2. –T:Izd. AN Uz SSR, 1957.–S. 7-159 5.Pochvi Uzbekistana.–T.: «Fan», 1975, - 224 s 6.Prasolov L.I. Pochvi Turkestana. -L.: Izdanie Komissii po izucheniyu estestvennix proizvoditelnix sil SSSR pri RAN, 1926. -111 s. 7.Rozanov A.N. Serozemi Sredney Azii.–M.:Izd. AN SSSR, 1951.–460 s. 8.Farg‘ona vodiysi sug‘oriladigan tuproqlarining xossalari, ekologik-meliorativ holati va mahsuldorligi.–T:“Navro’z”, 2017.-328 b. 9.YUldashev G., Isagaliev M. Geoximiya pochv konusov vinosa.–T:”Fan”, 2012. -160 s. 10.O‘zbekiston Respublikasi tuproq qoplamlari Atlasi.–T., 2910

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS