•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article describes properties of irrigated soils of the Sukh river cone, ecosystem-reclamation state and classification of soils, agrochemical properties of soils developing on the territory. The mechanical composition of soils, genetic basis and systematic condition of soils are shown.

First Page

81

Last Page

85

References

1.Gorbunov B.V.,Kimberg N.V. Klassifikatsiya pochv Uzbekistana // Izvestiya Uzbekistanskogo filiala geograficheskogo obshestva SSSR. Tom VI. –T., 1962 2.Kimberg N.V.Pochvi pustinnoy zoni Uzbeskoy SSR.–T:«Fan», 1974. –298 s. 3.Kimberg N.V.,Pudovkin B.L.Pochvi Kokandskogo rayona UzSSR i effektivnost mineralnix udobreniy. Izvestiya SoyuzNIXI.–T., 1936 1974, 64 b 4.Pankov M.A.(1975, 32-bet) Pochvi Ferganskoy oblasti. V kn. Pochvi Uzbekskoy SSR. Tom 2. –T:Izd. AN Uz SSR, 1957.–S. 7-159 5.Pochvi Uzbekistana.–T.: «Fan», 1975, - 224 s 6.Prasolov L.I. Pochvi Turkestana. -L.: Izdanie Komissii po izucheniyu estestvennix proizvoditelnix sil SSSR pri RAN, 1926. -111 s. 7.Rozanov A.N. Serozemi Sredney Azii.–M.:Izd. AN SSSR, 1951.–460 s. 8.Farg‘ona vodiysi sug‘oriladigan tuproqlarining xossalari, ekologik-meliorativ holati va mahsuldorligi.–T:“Navro’z”, 2017.-328 b. 9.YUldashev G., Isagaliev M. Geoximiya pochv konusov vinosa.–T:”Fan”, 2012. -160 s. 10.O‘zbekiston Respublikasi tuproq qoplamlari Atlasi.–T., 2910

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.