•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Тошкент воҳаси шароитида ўстириш технологияси ва минерал ўғитларнинг таъсири ўрганилган, ҳамда унинг кимёвий таркиби аниқланган.

First Page

74

Last Page

81

References

1.Flora SSSR.–L:Nauka, 1958.T.6.–674 s. 2.Sirov V.N. Avtoref. dis…dokt. med. nauk. –Tashkent, 1996. –36 s. 3.Sultanov S.A., Eshmirzaeva N.E.,Xidirova N.K.,Nigmatullaev A.M., SHaxidoyatov X.M. Nekotorie biologicheskie osobennosti Silene viridiflora v usloviyax Tashkenta. Uzbekskiy biol.jurn., 5-6, 2003, s.43-45. 4.Zakirov K.Z., Motxin I.N, Musaeva M. O perspektivax kulturi Turkestanskogo milnogo kornya (rekomendatelniy ocherk) //.Uzbekskiy biologicheskiy jurnal. 1983, №2. s. 30-35. 5.Borisova I.V. Sezonnaya dinamika rastitelnogo soobshestva. / Polevaya geobotani-ka. – L.:Nauka, 1972. t. 4. s.5-94. 6.Beydeman I.N. Metodika izucheniya fenologii rasteniy i rastitelnix soobshestv. Novosibirsk, Izd-vo «Nauka», 1974. s.4-100. 7.Metodika issledovaniy pri introduksii lekarstvennix rasteniy. / VILAR. Moskva: Meditsina, 1984, 30 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS