•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article gives an overview of the taxonomic and ecobioform analysis of algae in the industrial zone of the anthropogenic and technogenic zones of the city of Andijan.

First Page

63

Last Page

68

References

1.Gollerbax M.M., SHtina 3.A. Pochvennie vodorosli.–L.,1969.–228 s. 2.Gollerbax M.M., SHtina 3.A. Ekologiya pochvennix vodorosley.–M., 1976.–141 s. 3.Suxanova N. V. Pochvennie vodorosli gorodskix ekosistem:avtoref. dis. … kand. biol. nauk.–Ufa, 1996.–22 s. 4.Sugachkova E. V. Vliyanie rekreatsionnoy nagruzki na soobshestva pochvennix vodorosley. Avtoref. dis... kand. biol. nauk.–Ufa, 2000.–19 s. 5.Kabirov R.R. Rol pochvennix vodorosley v antropogennix ekosistemax // Fundamen- talnie issledovaniya. biol. nauki.–2004.–№ 6.–S.22–24. 6.Gaysina L.A. Sovremennie metodi videleniya i kultivirovaniya vodorosley. Uchebnoe posobie / L.A. Gaysina, A.I, Fazlutdinova, R.R. Kabirov.–Ufa:.Izd-vo BGPU, 2008.–152 s. 7.Aksenova N. P. Urbanoflora edafofilnix vodorosley i sianoprokariot g. Ijevska. Kand.diss...–Ijevsk, 2010. – 213 s. 8.Artamonova V. S. Vliyanie urbanizatsii na mikrobnoe naselenie pochv // Vodorosli i sianobak-terii v prirodnix i selskoxozyaystvennix ekosistemax: Materiali Mejdunar. nauchno-prakt. konf., posvyash. 100-letiyu so dnya rojdeniya prof. E. A. SHtinoy.–Kirov: Vyatskaya GSXA, 2010.–S. 30– 9.Kondakova L.R.Algo-sianobakterialnaya flora i osobennosti ee razvitiya v antropo- genno narushennix pochvax (na primere pochv podzoni yujnoy taygi evropeyskoy chasti Rossii).–Siktivkar, 2012.–34 s. 10.Efremova V.A. Soobshestva pochvennix vodorosley i sianobakteriy v ekologicheskoy otsenke gorodskix pochv (na primere g. Kirova). Kand. diss...–Kirov, 2014.–176 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.