•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this paper,we prove the uniqueness of a solution to a boundary value problem of the type of the Poincaré–Tricomi problem for an elliptic–hyperbolic equation of the second kind, i.e.for an equation where the line of degeneracy is a characteristic.

First Page

3

Last Page

9

References

1.Salaxitdinov M.S.,Kadirov Z.Zadacha s normalnoy proizvodnoy dlya uravneniya smeshannogo tipa s negladkimi liniyami virojdeniya.//«Differensialnie uravneniya».1986.T.XXII.№ 1.C.103-114. 2.Salaxitdinov M.S.,Mingziyaev B.Kraevaya zadacha s konormalnoy proizvodnoy dlya uravneniya smeshannogo tipa s dvumya liniyami virojdeniya.//V kn.: «Differen-sialnie uravneniya i ix prilojeniya»Tashkent.«Fan».1979.C.3-14. 3.Islomov B.Kraevie zadachi tipa zadachi Gellerstedta dlya uravneniya smeshannogo tipa pervogo roda.//V kn.:«Kraevie zadachi dlya neklassicheskix uravneniy matematicheskoy fiziki ».Tashkent.«Fan».1986.C.121-134. 4.Salaxitdinov M.S.,Abdullaev A.A.O edinstvennosti resheniya zadachi dlya odnogo uravneniya tretego poryadka smeshannogo tipa vtorogo roda.Dokladi AMAN.Tom. 13, № 2, 2011g 9-12 s 5.Karol I L.Ob odnoy kraevoy zadache dlya uravneniya smeshannogo elliptiko- giperbolicheskogo tipa.// DAN SSSR 88,2, 1953,197—200 6.Islomov B.I,Abdullayev A.A.On a problem for an elliptic type equation of the second kind with a conormal and integral condition.Journal NANOSYSTEMS:PHYSICS, CHEMISTRY,MATHEMATICS,2018,9 (3),pp.307-318.DOI 10.17586/22208054201893307318 7.A.A.Abdullaev O edinstvennosti resheniya zadachi tipa Franklya dlya uravneniya elliptiko-giperbolicheskogo tipa vtorogo roda.Vestnik NTU "XPI".Seriya: Informatika i modelirovanie.–Xarkov:NTU "XPI".–2019.–№ 13 (1338).–S.5–12. 8.Saloxitdinov M.S.,Islomov B.Uravneniya smeshannogo tipa s dvumya liniyami virojdeniya.Tashkent. «MUMTOZ SO`Z».2009.264 s.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.