•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The theme of the individual and society is aimed at explaining these problems and helping students to acquire the skills of direct participation in the complex processes of social reality surrounding them. As long as each person feels the constant spiritual support of others, such a connection between the individual and the individual will contribute to the development of human abilities and characteristics. The violation of such relations can, on the contrary, slow down the development of personality and revive various inhuman and physical characteristics of character. Communication and communication between people who work in relatively similar organizations and communities is one of the key factors contributing to the upbringing of personal characteristics of young people.

First Page

315

Last Page

321

References

1.O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-Toshkent. “O‘zbekiston” Nashriyoti – matbaa ijodiy uyi. 2019 y. 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” 2010 yil 12 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi. 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI”. 4.Ibrohimov A. Vatan tuyg‘usi–T.:“O‘zbekiston”, 1996.–B.55. 5.Falsafa qomusiy lug‘at.-T.:“SHarq” nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004.-B. 161. Arabsko-russkiy slovar. Sostavitel A.K.Baranov.-M.:1957.–S.754. Karimov B.SH. Am’aq Buxoriyning ijtimoiy qarashlari (sotsiologik tahlil). Sotsiologiya fanlari nomzodi diss.-T.:2004.–B.14. 6.Kant I. Soch 4.CH.2.-M.: 1965.-S.132. 7.Dj. Lokk, izbr. filosofskoe proizvedenie. T.1-M.:1960.-S.338. 8.Karimov I.A. O‘zbekistonda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari: //Biz tanlagan yo‘l demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li, T.11. - T.: O‘zbekiston, , 2003. – B.33. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining to‘qqinzinchi sessiyasidagi ma’ruza, 2002 y. 29 avgust.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.