•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

the article considers the role of studying the strategy of actions in the system of higher education, which occupies an important place in the process of training highly qualified personnel. Its role in the formation of moral, spiritual, economic and political culture of future specialists is emphasized. The author pays attention to the need for self-study of the main provisions of the action strategy, which helps young professionals in understanding the goals and objectives of democratic reforms in the country

First Page

296

Last Page

303

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 07.02.2017y. PF-4947. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida."O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami",2017 yil 13 fevral, 6-son, 70-modda. 2. Mirziyoev SH.M. Oliy Majlis Senatining 20-yalpi majlisidagi nutqi. Kun.uz. 20.06.2019. 3.Prezident SHavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojoatnomasi. 2018 yil 28 dekabr. 4. Mirziyoev SH.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston yoshlariga tabrigi.30 iyun 2018 yil.http://xabar.uz. 4.Mirzieev SH.M. Prezident: yoshlarni tarbiyalashdagi muxum 5 ta tashabbus. 20.03.2019 y. http://UzDaily.Uz 5.2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. 6.Bilimli avlod - buyuk kelajakning, tadbirkor xalq - farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolotidir. Prezident SHavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. // Xalq so‘zi, 2018 yil 8 dekabr. 7.Ishmuhamedov R. Ta’limda innovasiya.-Toshkent.Fan, 2010. 8.Ruzieva R.X. Hayotbaxsh ma’naviy qadriyatlar. - Toshken. 2016. 9.Xakimov N.X. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishni samarali ta’minlashda malakali kadrlarning roli. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish: xorijiy tajriba, tendensiyalar va istiqbollar ilmiy amaliy konferensiya tezislari to‘plami 12 oktyabr 2018,- Toshkent.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.