•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article it is written about the concept of competence, having competence, ways of improving pupils’ morphological competence and using innovational technology

First Page

266

Last Page

270

References

1. Tursunоv D.S. Ta`limda kоmpetensiya va kоmpetensiyaviy yondashuv.– Navоiy.:“Umumta’lim maktablari ta`lim jarayonida axbоrоt-kоmmunikatsiya texnоlоgiyalaridan fоydalanishning dоlzarb muammоlari va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy kоnferensiya materiallari, 2017, 3-b. 2. Butayeva U. Pedagog kadrlarning tanqidiy savodxonlik kompetentligini rivojlantirishga doir // Pedagogika, 2017, 3-son, 2-3-b. 3. Turdiev N. Asadоv Yu. Akbarоva S. Umumiy o‘rta ta`lim tizimida o‘quvchilarning kоmpetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta`lim texnоlоgiyalari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma.–Tоshkent.: “Niso Poligraf”, 2017,4-b. 4. Ziyomuhammadоv B. Pedagоgika.–Tоshkent.:”Turоn-Iqbоl”, 2006, 106-b. 5. Turg`unоv S va b. Dars intizоmiga salbiy munоsabatdagi o‘quvchilar bilan ishlash sullari va vоsitalari.–Tоshkent.:2016, 76-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.