•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with such a concept as a term, a unit that belongs to the group of monosemantic words of any language, identifies various views and approaches to understanding the term as a linguistic phenomenon, and reveals the problems of the emergence of new terms and the definition of what quality properties should have specialized vocabulary, and accordingly the term.

First Page

225

Last Page

233

References

1. M.N.Volodina, Kognitivno-informatsionnaya priroda termina i terminologicheskaya nominatsiya: Dissertatsiya .d-ra.filol.nauk /M.N.Volodina.M.-1998.-S.10 2. B.N.Golovin, R.YU Kobrin Lingvisticheskie osnovi ucheniya o terminax.M.,1987.s.98 3. S.V.Grinev. Vvedenie v terminovedenie.M.1993.-s.43 4. R. Dragichevich Leksikologiya serbskogo yazika. Belgrad, 2007-s. 23 5. T.L.Kandelaki. Znacheniya terminov i sistemi znacheniy nauchno-texnicheskix terminologiy / T.L. Kandelaki // Problemi yazika nauki i texniki. M„ 1970.-S.39. 6. V.N.Komissarov Tekst kak ob’ekt lingvisticheskogo issledovaniya // Voprosi teorii perevoda v zarubejnoy lingvistike: Sbornik statey. M.:Mejdunarodnie otnosheniya, 1978.- S..15. 7. V.M.Leychik Terminologiya lingvisticheskaya / V.M. Leychik // Russkiy yazik. Ensiklopediya / gl. red. YU.N. Karaulov.—2-e izd., pererab. i dop. M., 1997.-S. 558. 8. D.S.Lotte Osnovi postroeniya nauchno-texnicheskoy i drugoy terminologii. Voprosi teorii i metodiki. M.,1961.-s.83 9. A.A.Reformatskiy CHto takoe termin i terminologiya // Voprosi terminologii: Materiali Vsesoyuznogo terminologicheskogo soveshaniya. M., 1961, str.46 10.V.A.Stupin, Elementi teorii termina, terminologii i terminologicheskoy deyatelnosti (na materiale sopostavleniya terminologiy britanskogo i angliyskogo variantov yazikoznaniya):Avtoref .kand. filol. nauk / V.A. Stupin. M., 1976.-s.53 11. A.B.Superanskaya, i dr.Obshaya terminologiya:Voprosi teorii.-Izd.3-e.M.:URSS, 2004.- 246 s. 12. A.B.Superanskaya, Obshaya teoriya imeni sobstvennogo. Izd. 2-e ispr.-M.,2007.-366 s 14.A.V.Superanskaya Obshaya terminologiya:Voprosi teorii.M.:Nauka.1989. 246 s. 15.V.A.Tatarinov Terminovedenie v Rossii: na podstupax k novoy paradigme / V.A. Tatarinov // Slupskie prace humanis-tyczne / Wyzsza szkola pedagogiczna. Slupsk, 1999. № 18a. Neofilologia.-C.209 16. Felber H. Terminilogy Manual. Paris, 1984.-s.34 17.Sipka D.Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad, 2006.-s. 79.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS