•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article reveals the issues of comparing spatial relations in the Russian and Uzbek languages. The characteristic features of the grammatical method of interpreting spatial relations in comparable languages and their use by students in their speech are analyzed. The reason for the errors of students of secondary schools (with the Uzbek language of instruction) when using spatial constructions from the point of view of the problem under study is shown.

First Page

204

Last Page

214

References

1. Abduazizov A.A. Sotsiolingvisticheskaya variatsiya i razvitie uzbekskogo yazika // Materiali SHestoy mejdunarodnoy konferensii po voprosam yazika i razvitiya «Lingvisticheskie zadachi natsionalnogo razvitiya i mejdunarodnoe sotrudnichestvo» 15- 17 oktyabrya 2003 g.–Tashkent, 2003.–S.17. 2. Antonova O.P. Uzbeksko-russkiy xudojestvenniy bilingvizm kak osnova dlya uzbekskix zaimstvovaniy // Prepodavanie yazika i literaturi. Tashkent, 1999.-№ 5-6.–S. 90- 97 3. Kissen I.A. Kurs sopostavitelnoy grammatiki russkogo i uzbekskogo yazikov.– Tashkent:Ukituvchi, 1979.–88 s. 4. Uraeva E.U, Andriyanova V.I. Mnogoznachnaya glagolnaya leksika na urokax russkogo yazika.–Tashkent:O‘qituvchi, 1993.–109 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS