•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

this article is devoted to the scientific heritage of Zaki walidi, religious, secular, natural and scientific philosophy of Abu Rayhan Beruni played an important role in the formation of philosophical thoughts of walidi.A philosophical analysis of the scientific heritage of Abu Rayhan Beruniy, Ahmad Zaki Validi.

First Page

180

Last Page

185

References

1. Al-Biruni ve hareketi arz // Ibid. 1954. S.90-94. 2. Karimov. I.A. YUksak ma’naviyat-engilmas kuch.–Toshkent: Ma’naviyat.2008.–B.160. 3. Prof. Zeki Velidi Togan. Biruni // Ibid. 1943. S.635-645. 4. Samou E.Bu jumlani “Bestdes, the rota tion of the earth does in no way impair the value of astronomy, as al appearances of anastronomic character can guite as wtll be explaide according to this theory as to the other. There however, other reasons whieh make it impossible” tarzida etgan bo‘lsa ham bu erdagi faqat “difficulty” ma’nosida keladi. (M.Ganju). 5. “Al-Qonun al-Mas’udiy” Valiyiddin afandi nusxasi. №2277, 175-bet. Prof. M.Ganju fikricha, “bo‘ronlatirilmasi”. 6. Abu Said al-Sijziy uchun qarang: Brokelman. Gal. 1-jild, 219-388-389-betlar. 7. Ibn Sino. Ajvibat asira masalal. Prof. Xilmi Ziyo Ulkan nashri. 195311-16-20-betlar. Falak emas, er aylanayotganligi “Pifagorning ba’zi talabalarining fikri” tarzida Ibn Sinoga ma’lum bo‘lsa-da, (Javob al-SHayx al-Ris ala-sual Abu Husayn Ahmad al-Sahiy an illat qiyom al-ard vasat al-samo. Muhyiddin Sabri al-Kurdiyning Qohira nashri, Jomi al- Sadayi, 163-bet) Arastuni yaxshi ko‘rgan ibn Sino bu masalaga Beruniy berganchalik ahamiyat bermaydi, harakatsiz erning samo o‘rtasida qanday osilib turishini isbotlashga ahamiyat beradi.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.