•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses pedagogical materials - psychological aspects of correct reading, love in fiction and a book before elementary grades, as well as the reader’s culture of correct reading

First Page

446

Last Page

455

References

1. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017. – 592 b. 2. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz // O‘zR Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutq. – T.: O‘zbekiston, 2016. – 56 b. 3. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2017. – 24-byu 4. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” //Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: SHarq nashriyot-matbaa konserni, 1997. – 31-61-b. 5. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2014. – 48 b. 6. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni //Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: SHarq nashriyot-matbaa konserni, 1997. – 20- 29-b. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi (2017 yil 13 sentyabr) Qarori //lex.uz/docs/3338600. 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi Farmoyishi // http://uza.uz/oz/documents/kitob-masulotlarini-chop-etish-va-tar-atish-tizimini-rivozh-12- 01-2017. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi (2017 yil 7 fevral) Farmoni // http://lex.uz/pages/getpage. aspx?lact_id=3107036#3109146. 10. Innovatsionnie formi raboti po formirovaniyu chitatelskoy gramotnosti // http://gimnazia38.ru/wp-content/uploads/2016/03/ Innovatsionnie- formi-raboti-po-formirovaniyu- chitatelskoy-gramotnosti.pdf. 11. Formirovanie chitatelskogo interesa u mladshix shkolnikov na uroke literaturnogo chteniya//https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i- pedagogika/library/2017/10/29/formirovanie-chitatelskogo-interesa-u-mladshih. 12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. N – Tartibli / 5 jildli. Uchinchi jild. A.Madvaliev tahriri ostida. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – 416-b. 13. Suxomlinskiy V.A. Serdse otdayu detyam. – Minsk: Narodnaya asveta, 2001. – 287 s. 14. Borodina V. A. Kultura chteniya – universum razvitiya lichnosti i modernizatsiya obrazovaniya // Kultura chteniya v kontekste modernizatsii Rossiyskoy shkoli: materiali Vtoroy nauch.-prakt. konf. – SPb.: 2003. – S. 7-9. 15. Buneeva E.V., CHindilova O.V. Texnologiya raboti s tekstom v nachalnoy shkole i 5-6 klassax (texnologiya formirovaniya tipa pravilnoy chitatelskoy deyatelnosti) // Obrazovatelnie texnologii. Sbornik materialov. – M.: Balass, 2008. – S. 77. 16. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. E – M / 5 jildli. Ikkinchi jild. A.Madvaliev tahriri ostida. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 376-655-b. 17. Qayumxo‘jaeva YO. O‘quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari. – T.: A.Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat instituti, 2007. – 12- 48-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.