•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses theoretical foundations of the development of educational textbooks, the stages of formation and creation of textbooks for a general education schools

First Page

419

Last Page

423

References

1. Yan Amos Komenskiy. Mir v chuvstvennix veshey v kartinkax. – M.: 1941. – 354 s. 2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1997. –232 b. 3. A.Fitrat. «Adabiyot qoidalari» o‘quv qo‘llanmasi. (Adabiyot muallimlari ham adabiyot havaslilari uchun) Nashrga tayyorlovchi H.Boltaboev. –Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 112 b. 4. Qodirov E. O‘zbekistonda xalq maorifining 40 yil ichida erishgan yutuqlari. – Toshkent: O‘zSSJ Davlat o‘quv pedagogika nashriyoti, 1957. – 143 b. 5. Belinskiy V.G. Kratkaya geografiya dlya detey. – V kn.: Belinskiy V.G. Izbr. ped. soch. – M–L.,1948. 6. Piskunov A.I. Istoriya pedagogiki i obrazovaniya: ot zarojdeniya vospitaniya v pervobitnom obshestve do konsa XX veka: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Sfera, 2006. – 496 s. 7. Ushinskiy K.D. Antologiya gumannoy pedagogiki. – M.: Izdatelskiy dom SHalvi Amonashvili, 2002. – 224 s. 8. Bagdasaryan V.E. Krupskaya i pedagogicheskaya epoxa; nauch. red. V.S.Zapalatskaya. – M.: IIU MGOU, 2019. – 180 s. 9. Beylinson V.G., Zuev D.D. O funksionalnom podxode k otsenke shkolnix uchebnikov. Problemi shkolnogo uchebnika. Vipusk 5. Metodi analiza i otsenki uchebnika. — M.: Prosveshenie, 1977. 10. Babanskiy YU.K. Didakticheskie problemi sovershenstvovaniya uchebnix kompleksov. Problemi shkolnogo uchebnika. Vipusk 8. O konstruirovanii uchebnikov. — M.: Prosveshenie, 1980. 11. Bespalko V. P. Teoriya uchebnika: Didakticheskiy aspekt [Tekst] /V. P. Bespalko. – M.: Pedagogika, 1988. – 160 s. 12. Zuev D.D. SHkolniy uchebnik: monografiya. – M.: Pedagogika, 1983. – 240 s. 13. SHodiev D. Darslik yaratish metodologiyasi. – Toshkent: O‘zPFITI, 1994. – 21 b. 14. Safarova R.G., Rixsieva M. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari darsliklarining yangi avlodiga qo‘yiladigan talablar / Metodik qo‘llanma. T.: O‘zPFITI, 2001.– 28 bet. 15. Taylakov N.I. Uzluksiz ta’lim tizimi uchun informatikadan o‘quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari// monografiya. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent.: - 2005. 160-bet. 16. Komenskiy YA.A. Velikaya didaktika // Komenskiy YA. A. i dr. Pedagogicheskoe nasledie / Sost. V.M.Klarin, A.N.Djurinskiy. – M.: Pedagogika, 1989. – S.11-106. 17. Pedagogika: ensiklopediya. II jild. Jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 376 b. 18. Zorina, L. YA. O didakticheskix usloviyax stabilnosti uchebnikov estestvennogo sikla: sbornik statey//Problemi shkolnogo uchebnika (O spetsifike uchebnikov matematiki, fiziki, astronomii, ximii, chercheniya i trudovogo obucheniya). – M.: Prosveshenie, 1983. – Vip. № 12. – S. 6 - 14. 19. Setlin V.S. Preduprejdenie neuspevaemosti uchashixsya// M.: Znanie. 1989. – 80 s. 20. Mahmudov M.X. Ta’limni didaktik loyihalash prinsiplari. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. – 160 b. 21. Kraevskiy, V. V. Opredelenie funksii uchebnika kak metodologicheskaya problema didaktiki: sbornik statey. //Problemi shkolnogo uchebnika (Uchebnik v sisteme sredstv obucheniya). – M.: Prosveщenie, 1976. – Vыp. № 4. – S. 13 - 36. 22. Safarova R.G., Inoyatova M.E., Ne’matov SH.E. Qo‘chqarova F.M. O‘quv materiallarini konsentrizm tamoyili asosida tanlashga oid didaktik yondashuvlar // Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 72 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.