•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the possibilities of improving the design abilities of students, gives recommendations on the formation of design skills, kavlifikaциy and on the development of design abilities of students in the circles of applied arts

First Page

381

Last Page

384

References

1. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati. –T: “Mehat” 1991. 2. Sotiboldiev. Z. Sh. Dizayn asoslari.– T: Iktisod-moliya, 2008 3. Habibullo Solih. Ramziy bezaklar ma’nosi. − T.: O‘zbekiston, 2003. №3. 4. G‘oziev E.G‘. Psixologiya. –T.: O‘qituvchi, 2008 5. Tolipov O‘.Q., Sharipov Sh.S., Islomov I.N. O‘quvchilar dizaynerlik ijodkorligi. –T.: Fan, 2006. 6. Yaminova S. O‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda ssenariyli o‘qitish usulidan foydalanish. Ped. fan. nomzodi… diss. –T., 1997.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS