•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article described theoretical problems and basic sources, genesis of formation of culture interethnic dialogue at the future teachers - university students.

First Page

372

Last Page

377

References

1. Karimov I.A.Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori // Barkamol avlod orzusi. – Toshkent, 1999. – 64 b. 2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008, – B. 37. 3. Sh.M.Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutk. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 56 6. 4. Abu Ali ibn Sino. Imorat va tanbikat. – Texron, 1993, 13-15.16-betlar. 5. Yusuf xos Xojib. Qutadg‘u bilig. – Toshkent, 1972, - 239 b. 6. Axrorov YU., Qobilova R. O‘rta Osiyo mutafakkirlarining pedagogik qarashlari. – Samarqand: SamDU nashri, 1999, – 57 bet. 7. O‘zbek pedagogikasi antalogiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 464 b. 8. Qayumov A. Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino. – Toshkent, 1987. – 333 b. 9. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. – Toshkent: O‘zbekiston, 1990. 17-20 betlar. 10. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy. Nozik iboralar. – Toshkent: Kamalak, 1992. – 32-36 betlar.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.