•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article described theoretical problems and basic sources, genesis of formation of culture interethnic dialogue at the future teachers - university students.

First Page

372

Last Page

377

References

1. Karimov I.A.Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori // Barkamol avlod orzusi. – Toshkent, 1999. – 64 b. 2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008, – B. 37. 3. Sh.M.Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutk. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 56 6. 4. Abu Ali ibn Sino. Imorat va tanbikat. – Texron, 1993, 13-15.16-betlar. 5. Yusuf xos Xojib. Qutadg‘u bilig. – Toshkent, 1972, - 239 b. 6. Axrorov YU., Qobilova R. O‘rta Osiyo mutafakkirlarining pedagogik qarashlari. – Samarqand: SamDU nashri, 1999, – 57 bet. 7. O‘zbek pedagogikasi antalogiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 464 b. 8. Qayumov A. Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino. – Toshkent, 1987. – 333 b. 9. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. – Toshkent: O‘zbekiston, 1990. 17-20 betlar. 10. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy. Nozik iboralar. – Toshkent: Kamalak, 1992. – 32-36 betlar.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS