•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article about socio-linguistic analyses of the speech of parties to proceedings

First Page

334

Last Page

341

References

1. Jinoyat ishlari bo‘yicha sud hujjatlari. – Toshkent: Adolat, 2015. B. 52-249. 2. Karimov S., Mamatov.X., Bo‘riev I. Yuristning nutq madaniyati. – Toshkent: Zarqalam, 2004. – B. 152. 3. Karaulov YU.N. Russkiy yazik i yazikovaya lichnost. – M.: Nauka, 1987. – B. 19. 4. Mirhamidov M., Norpo‘latov N., Hasanov S. Yuristning nutq madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2005. – B.191-209. 5. Mirhamidov M., Hasanov S. Yuridik til va huquqshunos nutqi. – Toshkent: Universitet, 2004. – B.122. 6. Mahmudov N. O‘zbek tilshunosligining bugungi muammolari // “O‘zbek tilshunosligi taraqqiyoti va istiqbollari” mavzusidagi Respublika Ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2016. – B. 156. 7. Nurmonov A. Tilshunoslikning sotsiologiya bilan munosabati// Tanlangan asarlar. 1- jild. – Toshkent: Akadem nashr. 2012. – B. 136. 8. Ne’matov H., Jo‘raev B. Sotsiolingvistika. – Buxoro, 2004. – B. 43-44. 9. S.Karimov., X.Mamatov., I.Bo‘riev Yuristning nutq madaniyati. – Toshkent: Zarqalam, 2004. – B.146. 10. Yo‘ldasheva X. O‘zbek tarixiy romanlarining sotsiolingvistik tadqiqi. Filol.fan.b.falsafa dok. ... (PhD) diss.. – T. 2017. - B-21. 11. Yuridik atamalar qomusiy lug‘ati. – Toshkent: SHarq, 2003. – B. 18. 12. O‘zbekiston advokatlarining himoya nutqlari. – Toshkent: Adolat, 2006. 13. O‘zbekiston Respudlikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. - Toshkent: Adolat. 2018 - 26-modda. B. 32.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.