•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article enlightened vocabularies of Middle Age Uzbek Lexicography and importance of Navoi’s creatures in their content. It will be known, that most of the achievements of Uzbek Lexicography linked to this period.

First Page

319

Last Page

326

References

1. Akmalova M. Leksikograficheskie trudi v sobranii instituta vostokovedeniya AN UZ Adabiy meros, 3 (57), 1991. 2. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. IV jildlik. – T., 1983-1985. I jild. 3. Borovkov A.K. “Badayi al-lugat”... – M., 1961. 4. Vandries J. YAzыk. – M., 1937. 5. G‘anieva S. Tehron kitobxonalaridagi Navoiy asarlarining qo‘lyozmalari // O‘TA, №4,1991. 6. Kadirov T.SH. Filologicheskie issledovanie slovarya «Xulosa-i Abbosi» Mirzы Muxammada Xoyi. AKD. – T., 1988. 7. Madvaliev A. O‘zbek leksikografiyasi tarixidan// O‘zbek tili va adabiyoti, 2008, 3-son. 8. Muxammed Yakub Chingi. Kelur-name. – Tashkent: Fan, 1982. 9. Muxiddinova K. «Sanglax» Mirzi Muxammeda Mexdixana. Avtoref. kand. diss. – Tashkent, 1971. 10. Muxitdinov K. «Sanglax» Mirzi Muxammada Mexdixana. AKD. – T., 1971. 11. Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati (E. Fozilov rahbarligida) 4 tomlik. I tom. – Toshkent: Fan, 1983. 12. Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati (E. Fozilov rahbarligida) 4 tomlik. I tom. – Toshkent: Fan, 1983. 13. Nurmonov A. O‘zbek tilshunosligi tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2002. 14. Samoylovich A.A. Persidskiy turkolog XVIII v. Mexdixan // Izvestiya obshestva obsledovaniya i izucheniya Azerbaydjana. – Baku, 1927, № 5. 15. Tursunov U., O‘rinboev B. O‘zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982. 16. Ubaydullaev A. Hindistonda yaratilgan turkiy lug‘at // Til va adabiyot ta’limi, № 3, 2010. 17. Umarov Z.A. Grammatika starouzbekskogo yazika «Mabaniul-lugat» Mirzi Muxamedxana. Avtoref. kand. diss. – Tashkent, 1967. 18. Umarov E. Tipi tolkovaniya v starouzbekskix slovaryax // Adabiy meros, 2(52), 199 19. Umarov E. Yangi aniqlangan Navoiy lug‘ati // O‘zbek tili va adabiyoti, 2009, 1-son. 20. Umarov E.A. «Badoyi ul-lugat» i «Sanglax» kak leksikograficheskie pamyatniki i istochniki izuchenie starouzbekskogo yazika XV- XVIII vv. ADD. – T., 1989. 21. Umarov E.A. Grammatika starouzbekskogo yazika «Mobani al-lugat» Mirzi Mexdixana. AKD. – T., 1967. 22. Fattaxov X. Muxammad Rizo Xansar i ego «Muntaxab al-lugat». AKD. – T., 1974. 23. Fozilov E. Alisher Navoiy asarlari lug‘ati. 1-jild. – T.,2013. 24. Fozilov E. va boshq. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. – T.,1983-1985. 25. Fozilov E.I. Qadimgi obidalar va Alisher Navoiy tili. – T., 1969. 26. Xasanov B. Prinsipi otbora i raspolojeniya slov v rukopisnix slovaryax k proizvedeniyam Navoi// Adabiy meros, 3(49), 1989. 27. Xasanov B. Rukopisnie slovari k proizvedeniyam Navoi. Lugat-i atrakiya. - Adabiy meros, 1 (55), 1991. 28. Xasanov B.R. Prinsipi sostavleniya… – T., 1989. 29. Husanov N. Bir noyob lug‘at va uning muallifi // Fan va turmush, 1982, № 3. 30. Shamsiev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug‘ati. – T.,1972. 31. SHoraxmedova N. Slovar “Xamsa ba xalli lugat” // Adabiy meros, 2(44), 1988. 32. SHoraxmedova N. Tolkovanie polisemantichnыx slov v slovare “Xamsa bo halli lugat” // Adabiy meros, 1(55), 1991. 33. YUsuf B. Navoiy tili lug‘ati, 2016. 34. YAngi topilgan Navoiy asarlari lug‘ati // O‘TA, №4,1991.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.