•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article clearly describes specific pecularities of somatic phraseological units in German and Uzbek languages and expressive productiveness, national uniqueness, etymological processes of somantic phrases are analyzed

First Page

303

Last Page

308

References

1. Kunin A. V. Teoriya frazeologii Sharlya Balli. Inostrannie yaziki v shkole, 1966, № 3. c. 17-23; Nazaryan A.G. Frazeologiya sovremennogo fransuzskogo yazika. M.: Visshaya shkola, 1987. c. 6-8. 2. Royzenzon L.I., Malinovskiy E.A., Xayutin A. D. Ocherki po istorii stanovleniya frazeologii kak lingvisticheskoy dissiplini. Samarkand, 1975. c. 5-70. 3. Umarxo‘jaev M.I., Nazarov K.N. Nemischa-ruscha-o‘zbekcha frazeologik lug‘at. Toshkent, 1994. 4. Zayler, F: Nemis maqolshunosligi. Myunxen, 1967. S. 290. 5. Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Band 11. Dudenverlag, Berlin 2013. 6. Umarxo‘jaev M. I., Nazarov K. N. Nemischa-ruscha-o‘zbekcha frazeologik lug‘at. Toshkent, 1994. 7. O’zbek tilining izohli lug’ati. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti 2006-2008.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS