•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The effect of ultrasonic action on the density of electronic states localized at the Si-glass interface is studied. A method is proposed for determining the surface and volume generation rates of charge carriers using the calculated time dependence of the space charge region width (SCR) when comparing it with the experimental dependence. Ultrasonic treatment of Al-n-Si - glass - Al structures with a frequency of 2.5 MHz and a power of 0.5 W for 40 minutes leads to a decrease in the rate of charge formation of the inversion layer. This is due to a decrease in the integral density of electronic states localized at the semiconductor-glass interface and does not affect the energy spectrum of bulk electronic states in a semiconductor

First Page

26

Last Page

33

References

1. Pershenkov V.S, Popov V.D, Shalnov A.V Poverxnostnie radiatsionnie effekti v IMS. – M.; Energoatomizdat,1988.-S 187. 2. CHistov YU.S., Sinorov V.F. Fizika MDP –struktur . Voronej: VGU, 1986,-156. 3. Baraban A.P., Bulavinov V.V, Konora P.P. Elektronika sloev SiO2 na kremnii . L., LGU. 1988.-S 302. 4. Menshikova T.G., i dr. Vliyanie ioniziruyushego izucheniya na planarno – neodnorodnie MDP strukturi. Elektronika i informatika . Materiali mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii . Moskova 2005.CH.1. S139 5. Levin M.R., Tatarinsev A.B., Ivankov YU.V. Modelirovanie vozdeystviya ioniziruyushix izlucheniy na MDP strukturu .Kondensirovannie sredi i mejfaznie granitsi .2002 .t.4.№3.S195-202. 6.Menshikova T.G., Bormontov A.E., Ganja V.V., Vliyanie fluktuatsiy vstroennogo zaryada na elektrofizicheskie xarakteristiki MDP struktur. Vestnik VGU. Seriya :fizika .matematika ,2005, №1 7. Zaveryuxina B.N., Zaveryuxina N.N., Vlasov S.I , Zaveryuxina E.B. Akustostimulirovannonoe izmenenie plotnosti i energeticheskogo spektra poverxnostnix sostoyaniy v monokristallax r-kremniya .Pisma v JTF. 2008 tom 34,vip 6.S 36-42. 8. Vlasov S.I., Zaveryuxin B.N.,Ovsyannikon A.V., Vliyanie ultrazvukovoy obrabotki na generatsionnie xarakteristiki granitsi razdela polupprovodnik-steklo. Pisma v JTF.2009.tom 35 .vip 7.S 41-45. 9. Vlasov S.I. Ovsyannikov A.V., Ismoilov B.K., Kuchkarov B.X. Vliyanie ultrazvukovoy obrabotki na skorost formirovaniya zaryada inversionnogo sloya v strukturax metall- steklo –poluprovodnik . Materiali mejdunarodnoy nauchno – prakticheskoy koferensii . Strukturnaya relaksatsiya v tverdix telax . Vinnitsa .2012.S 234-236. 10. Zaynabidinov S.Z.,Vlasov S.I.,Nasirov A.A. Neravnovenie protsessi na granitse razdela poluprovodnik –dielektrik.-Tashkent, Universitet 1995.-S 113. 11. Vlasov S.I., Ovsyannikov A.V., Ismailov B.K., Kuchkarov B. Kh. Effect of presure on the properties of Al-SiO2-n-Si structures. Semiconductor Physics, Quantum electronics and Optoelectronics. 2012. Vol. 15. № 2. P.166-169.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.