•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article explores the rationale for the scientific understanding of socio- cultural technologies in scientific management of society. The functions of stabilization and development of socio-cultural technology in public and society management are analyzed. This is scientifically based on the need to reform all areas and update its strategic goals

First Page

255

Last Page

259

References

1. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent. O‘zbekiston NMIU. 2018. 2. “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017 yil 9 sentyabr 180 (6874)-son. 3. Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2016. 4. Ma’naviyat asosiy tushunchalar va izohli lug‘ati. G‘afur G‘ulom NMIU. Toshkent. 2010. 5. Falsafa: izohli lug‘at. – Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi I.Mo‘minov nomidagi Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2009.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS