•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article in mostly dedicated to social activeness of youth, their role in the society, the state policy to youth, the participation of new generation in all reforms which are being implemented in our country

First Page

250

Last Page

254

References

1.Mirziyoev SH. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. –B. 13 2. Sotsialnaya aktivnost [Elektronniy resurs] / Filosofskiy slovar. – Rejim dostupa : http://www.edudic.ru/fil/1160/# – Data dostupa : 10.09.2012. 3. Kodjaspirova, G.M. Slovar po pedagogike / G.M. Kodjaspirova, A.YU. Kodjaspirov. – M. : IKS «MarT»; Rostov n/D : Izdatelskiy sentr «MarT», 2005. – 448 s. 4. Slovar sotsialnogo pedagoga i sotsialnogo rabotnika / pod red. I.I. Kalachevoy, YA.L. Kolominskogo, A.I. Levko. 2-e izd. – Minsk : BelEn, 2003. – 256 s. 5. Shakirova, E.F. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya sotsialno aktivnoy lichnosti studenta / E.F. Shakirova, G.P. Ivanova // Akmeologiya. – 2012. – №3(43). – S. 51–56.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS