•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article highlights the concept of justice by the ancient Western and Eastern philosophers, the ethical, legal and political essence of justice, specific features of views of antiquity philosophers and Central Asian scholars about justice

First Page

237

Last Page

241

References

1.V.S. Nersesyans. Sokrat. M.: Izdatelskaya gruppa INFRA-M—NORMA, 1996. — 312 s. (s. 18) 2.Xeffe O. Politika. Pravo. Spravedlivost. Osnovopolojeniya kriticheskoy filosofii prava i gosudarstva. - M., 1994. s.132 3. Arastu. Axloqi Kabir. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – (384 bet) 156-168-betlar 4. Falsafa. Qomusiy lug‘at. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2004. – 14 b. 5. Jalolov B. YAsna haptanghaiti (Yasna kitobi 35-42 bandlarining avesta tilidan o‘zbek tiliga ilmiy izohli tarjimasi). T.: “MUMTOZ SO`Z”, 2016. – 26, 38, 40 betlar. 6. Jalolov B. Zardushtiylik panteonining qisqacha ilmiy-izohli lug‘ati. T.: “MUMTOZ SO`Z”, 2016. – 24 b. 7. Jalolov B. Zaratushtra gotalari. T.: “Noshir”, 2014. – 19 b. 8. Xolbekov A.J. O‘zbekistonda jamiyatning demokratlashuvi jarayonida ijtimoiy adolatni amalga oshirish muammolari (siyosiy-sotsiologik tahlil). //sotsiologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. T.: 2001. – 24 b. 9. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. —T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. — 190-191 betlar. 10. Po‘latov A.X. Mustaqillik sharoitida milliy munosabatlarni ijtimoiy adolat prinsiplari asosida takomillashtirish. //falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. T.: 1997. – 17 b. 11. Qayumov A. Abu Rayhon Beruniy. Abu Ali ibn Sino. T.: YOsh gvardiya. 1987. 145-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.