•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Tolerance inherent in the Uzbek people has deep historical roots. Today, in our spiritual renewals the development of nation-wide dialogue, the ideas of coherence, concord and tolerance between them are essential. In this article, the role of inter-ethnic relations in the framework of the strategy of spiritual renewal in our country and the reforms conducted in this direction are analyzed.

First Page

229

Last Page

233

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25-yilligiga bag’ishlangan uchrashuvdagi nutqi. // “Xalq so’zi” gazetasi, 25 yanvar, 2017 yil. 2. Mirziyoyev Sh.M. Tinchlik va ma’rifat – tinchlik va bunyodkorlik sari yo’l /Milliy taraqqiyot yo’limizniqat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. – T.: “O’zbekiston” NMIU, 2017. –B.26-41. 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti BoshAssambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi// “Xalq so’zi” 2017 yil 20 sentyabr. 4. Mirziyoyev SH.M. Millatlararo do’stlik va hamjihatlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining hayotbaxsh manbai. //Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. – T.:“O’zbekiston” NMIU, 2017. –B.296. 5. 2017 yil — shiddatli islohotlar yili. – T.: “Adolat”, 2017. –B.83. 6. “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli 2017 yil 7 fevraldagi Farmoni. (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 yil, 6-son). 7. 2017 - 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PF-5635-sonli farmoni. //Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 18.01.2019 y., 06/19/5635/2502-son, 08.03.2019 y., 06/19/5687/2723-son. 8. http://uza.uz/uz/society/darslikdagi-xatoni-kim-tuzatadi-02-08- 2019?sphrase_id=1510566 9. http://www.xabar.uz/

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.