•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article highlights intuitive forecasting and its essence, components, its status in environmental paradigm evolution, dialectical principles in this process, environmental awareness of the members of society in the ecological landscape of the present world, as well as intuitive forecasting the role of our youth in increasing their potential

First Page

214

Last Page

218

References

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O‘zbekiston, 2017. -B.19. 2. Ismoilov M.I. Metodologicheskie osnovaniya sovremennoy ekologii. -T.: Fan, 1996. -S.75. 3. Ismailov M.I., Farxadjanova N.F. Ekologicheskaya paradigma: smisl i sushnost //Fundamentalnie i prikladnie issledovaniya v sovremennom mire. – 2016. – №. 13-4. – S. 20-23. 4. Nigmatov A.N. Ekologiya. –T., Moliya, 2008, -B.10-11.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS