•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The identification of substances and the determination of the quantitative content of the individual components in the essential oil were carried out using gas-liquid chromatography and gas chromatography-mass spectrometry methods. In the composition of essential oils from various organs of Salvia sclarea L. growing in the south of Uzbekistan, it was found: 11 leaves, 25 inflorescences, 21 flowers and 19 cups of components, the main components of which are linalool (38% in leaves, 19 inflorescences -44%, in flowers-27% and in cups-18-32%) and linalyl acetate (in leaves-3.6%, in inflorescences-34.0-28.0%, in flowers-37.0% and in cups-40.0%). Also, the constant components are geranyl acetate (2.7–7.2%), karyofillen (0.3–14%), and α-terpineol (5.7– 12.0%). Changes in the composition of essential oils from sage nutmeg blossoms are observed, depending on the vegetative phases of development. The largest amount of linalool (34%) in essential oils was observed during the period of mass flowering, in the further development of the plant, until drying, a decrease in the amount of linalool (up to 20%) was observed. There is also a decrease in the quantitative content of geranyl acetate (up to 2.7%) and α-terpineol (up to 5.7%). In contrast, the quantitative content of linalyl acetate increases (from 25% to 47%).

First Page

183

Last Page

193

References

1. Mixelson L.A. Bioximiya muskatnogo shalfeya // Bioximiya kulturnix rasteniy. T.6. Efirno-maslichnie rasteniya. –M.-L. : Selxozgiz, 1938. –S. 108-118. 2. Peana A.T., Moretti M.D.L. Pharmacological activities and applications of salvia sclarea and salvia desoleana essential oils // Studies in Natural Products Chemistry. - 2002. -VoI. 26. - R. 391-398. 3. Koval E.S., Tonkovseva V.V., Bekmambetov T.R., Yarosh A.M. Vliyanie dixaniya efirnim maslom shalfeya muskatnogo v nizkoy konsentratsii na psixofiziologicheskoe sostoyanie pojilix lyudey// ByulletenGNBS, 2015. -Vip. 116. –S. 77-80. 4. Shuvaeva T.P. Agrotexnicheskie priemi povisheniya produktivnosti shalfeya muskatnogo v predgornoy zone Krasnodarskogo kraya.Dis. ... kand. s.x. nauk. –M., 2001. - 182 s. 5. Shevchenko S.V., Tixomirova L.I. Nekotorie dannie o sostave efirnogo masla Salvia sclarea L. // Rastit.resursi. -1973. –Vip. 3. –S. 391-395. 6. Gubanova E.A. Farmakognosticheskoe izuchenie travi shalfeyamuskatnogo (Salvia sclareaL.). Avtoref.dis. ... kand. farmatsevt. nauk.-Pyatigorsk, 2010. -23s. 7. Rutovskiy B.N., Guseva K.A. Maslo muskatnogo shalfeya // Efirnie masla nekotorix dikorastushix i kulturnix rasteniy Sredney Azii. –Tashkent, 1935. –Vip. 5 –S. 21-42. 8. Vishenskiy V.A. Dobicha texnologicheskogo sirya na bazerastitelnix resursov i spetsializirovannogo selskogo xozyaystva Turkmenii // Rastit.resursi TSSR. -1935. –Vip.1. – S. 83-139. 9. Djumaev X.K., Tkachenko K.G., Zenkevich I.G., Sibulskaya I.A. Efirnie masla iz sotsvetiy i listev Salvia sclarea L. proizrastayushego na yuge Uzbekistana // Rastit.resursi, 1989, -T. 25, -vip. 2. –S. 238-243.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.