•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents analytical resources for the conservation of the gene pool of domestic animals of different breeds around the world. Biological and productive potential of Karakul sheep, problems and methods of conservation, restoration of the gene pool of sheep in our country. Selection - genetic methods for the conservation and restoration of the gene pool of the Karakul sheep of Surkhandarya sura have been developed.

First Page

153

Last Page

159

References

1. Aleksanyan S.M.Agrobioraznoobrazie i geopolitika.SPb.:GNS RF VIR, 2002.S.28-39. 2. Altuxov YU.P., Korochkin L.I., Richkov YU.G. Nasledstvennoe bioximicheskoe raznoobrazie v protsessax evolyusii i individualnogo razvitiya. Genetika.1969;. 32(6)6str.1450-1473. 3. Aripov U.X., Aliev D.D., Omonov M.I.,Narzullaev X. Metodicheskie rekomendatsii po soxraneniyu genofonda karakulskix ovets surxandarinskogo sura. Samarkand.: 2017, 28 b. 4. Veprinsev B.N.,RottN.N.Strategiya soxraneniya jivotnogo i rastitelnogo mira Zemli.Konservatsiya geneticheskix resursov. Puщino, 1991. S.5-8. 5. Gigineyshvili N.S. Seleksionnie osnovi proizvodstva ploskogo i rebristogo karakulya sur. Voprosi texnologii proizvodstva shersti i baranini. – Tr. VIJa., Dubrovitsi.: 1970, - Vip.18.S.28-32. 6. Stolpovskiy.YU.A.,Zaxarov-Gezexus I.A. Problema soxraneniya genofondov domestitsirovannixjivotnix. Vavilovskiy jurnal genetiki i seleksii. M.:2017., 21(4).S.477-486. 7. Yo‘ldoshev N.E., Boboqulov N.A. Qorako‘lchilikda amalga oshirilayotgan muxim vazifalar. ”CHo‘l yaylov chorvachiligini rivojlantirish va cho‘llanishning oldini olishning ilmiy-amaliy asoslari”.Xalqaroilmiy-amaliy konferensiya. Materiallari. Samarqand.2019.3-5 b. 8. FAO. Polojenie del v oblasti prodovolstviya i selskogo xozyaystva.Jivotnovodstvo: v poiskax balansa.Rim:. FAO, 2009. 9. FAO. Vtoroy doklad o sostoyanii mirovix geneticheskix resursov jivotnix dlya proizvodstva prodovolstviya i vedeniya selskogo xozyaystva. Kratkoe izlojenie. Rim:. FAO,2015. Str.14-19. 10. FAO. Tht state of Food Security in the world. Rome: FAO,2000. 11. FAO Marker assisted selection current status and future perspectives in crops,livestock,forestry and fish. Ed.Ei.Guimaraes…,Rome, 2007. 12. FAO. Development jf integrated multipurpose animal recording systems. Rome.:2016.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.