•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article provides detailed information on the use of dental materials, oral cavity and major dental diseases and their therapeutic agents, the use of polymers in dentistry, and the results of research

First Page

85

Last Page

95

References

1. Poyurovskaya I.YA. Stomatologicheskoe materialovedeniya: uchebnoe posobie. Geotar Meditsina, 2007 (2008). 192 st. 2. Yu.L.Obratsov. Propedevticheskaya ortodontiya: uchebnoe posobie. Sankt- Peterburg. Spetslits. 2007. 160 st. 3. http://medbe.ru/materials/gnatologiya/metody-vyyavleniya-superkontaktov-i- ispolzuemye-materialy/ 4. Aleksandr Grosberg, Aleksey Xoxlov. Polimeri i biopolimeri s tochki zreniya fizik. Moskva. 2004. 5. Maksimovskaya L.N. Roshina P.I. Lekarstvennie sredstva v stomatologii. Moskva. 2000. 6. Kutsevlyak V.I. Ortodontiya. Moskva. 2005. 7. I.V. Anisimova, V.B. Nedoseko, L.M. Lomiashvili. Klinika, diagnostika i lechenie zabolevaniy slizistoy obolochki rta i gub. Sankt-Peterburg. Spetslits. 2008. 8. Topograficheskaya anatomiya i operativnaya xirurgiya - Kagan I.I. – Uchebnik. 9. https://stomatologclub.ru/stati/stomatologiya-8/mezhdunarodnaya-gruppa-priblizilas- k-vozmozhnosti-vyrashivat-iskusstvennye-tkani-zuba-2987/ 10. https://stomatologclub.ru/stati/stomatologiya-8/nemeckie-uchenye-razrabotali-novyj- steklokeramicheskij-material-dlya-zubnyh-koronok-2959/ 11. https://stomatologclub.ru/stati/stomatologiya-8/material-iz-rastitelnoj-cellyulozy- mozhet-zamenit-implantaty-iz-keramiki-2910/ 12. https://stomatologclub.ru/stati/stomatologiya-8/v-shvecii-razrabotali-novyj-prochnyj- stomatologicheskij-material-2725/

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.