•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The study reports on preparation process of concentrated grades of superphosphate and ammophosphate by separating the products of phosphorus-sulfuric acid decomposition of washed dried concentrate into solid and liquid phases, respectively. The total rate of acids ranged from 133 to 166% of stoichiometry for the formation of monocalcium phosphate. Before filtration, phosphoric acid gypsum pulps were ammoniated to pH = 2.0; 2.5 and 3. The distribution degree of components by phases is calculated. On the basis of the solid part of the pulp, a concentrated brand of superphosphate was obtained, and the liquid part after its preammonization to pH = 5 ammophosphate. The quality of the latter is significantly superior to similar products.

First Page

64

Last Page

72

References

1. A.s.1017697 SSSR. MKI S 05 V 11/04. Sposob polucheniya fosforsoderjashix udobreniy / A.A. Suetinov, P.V. Klassen, V.A. Varfolomeev, A.A. Novikov, K.G. Sadikov, A.V. Kononov, A.A. Brodskiy, Yu.M. Kipriyanov, V.A.Zaysev. - B.I. 1983 – № 18. 2. A.s.1399301 SSSR. MKI S 05 V 19/00. Sposob polucheniya ammofosfata / A.A. Suetinov, V.A. Xamidov, V.I. Levin, A.P. Egorov, V.A. Rakov, O.V. Gabeskiriya. - B.I. 1988. – № 20. 3. A.s.1583402 SSSR. MKI S 05 V 11/04. Sposob polucheniya ammofosfata / I.M. Astrelin, V.G. Bogachev, YU.A. Omelchenko, M.M. Mirxodjaev. - B.I. 1990. – № 29. 4. Suetinov A.A., Novikov A.A., Yanishevskiy F.V., Mikaev B.T., Gabeskiriya O.V., Kuznetsova A.G., Levin V.I., Starodubsev V.S. Issledovaniya, razrabotka i osvoenie texnologii novogo slojnogo udobreniya – ammofosfata // Obz.inf. NIITEXIM. Ser.: Mineral. udobr. i ser. k-ta. M.: NIITEXIM, 1987. – 56 s. 5. TU 113-08-552-84. Ammofosfat. 1984. 6. Sattarov T.A., Tursunova Z.M., Namazov SH.S., Usmanov S.U., Beglov B.M. Poluchenie ammofosfata iz ryadovoy muki i termokonsentrata fosforitov Sentralnix Kizilkumov. // Dokladi AN RUz. – Tashkent, 2003. – №3. – S. 51-56. 7. Sattarov T.A., Namazov Sh.S., Tursunova Z.M., Beglov B.M. Poluchenie ammofosfata iz pilevidnoy fraksii fosforitov Sentralnix Kizilkumov // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal – Tashkent, 2003. – №4. – S. 44-48. 8. Alimov U.K., Ortikova S.S., Namazov SH.S., Reymov A.M., Kaymakova D.A. Ratsionalniy sposob resheniya problemi pererabotki zabalansovoy rudi fosforitov Sentralnix Kizilkumov na ammofosfatnoe udobrenie // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal. - Tashkent, 2015. - № 5. - S. 56-60. 9. Badalova O.A., Ortikova S.S., Rasulov A.A., Namazov SH.S., Seytnazarov A.R., Beglov B.M. Fiziko-ximicheskie svoystva ammofosfata, poluchennogo na osnove fosfornokislotnoy pererabotki zabalansovoy fosforitnoy rudi Sentralnix Kizilkumov // Dokladi AN RUz. - Tashkent, 2016. - №6. - S.53-58. 10. Seytnazarov A.R., Sattarov T.A., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Ammofosfatnie udobreniya na baze fosforitov Sentralnix Kizilkumov // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal. - Tashkent, 2013. - №4 - S. 52-58. 11. Kononov A.V., Trutneva N.V., Leneva Z.L., Evdokimova L.M. Kolichestvo i sostav tverdoy fazi, obrazuyusheysya pri ammonizatsii ekstraksionnoy fosfornoy kisloti iz ryadovix rud basseyna Karatau v intervale izmeneniya rN 1,3-2,5 // Ximicheskaya promishlennost. 1983. №7. s. 417-419. 12. Lapina L.M., Grishina I.A., Usacheva N.I., Portnova N.L. O xaraktere soedineniy, obrazuyushixsya pri neytralizatsii ammiakom fosfornoy kisloti, soderjashey alyuminiy i jelezo // J. prikl. ximii. 1972. t. 45. №1. s. 6-11. 13. Brutskus E.B., Litsova A.I., Portnova N.L. Sostav osadkov, obrazuyushixsya pri ammonizatsii fosfornoy kisloti, soderjashey jelezo i alyuminiy // Tr. NII po udobreniyam i insektofungitsidam. M. 1973. Vip. 221. s. 35- 45. 14. Vinnik M.M., Erbanova L.N., Zaysev P.M. i dr. Metodi analiza fosfatnogo sirya, fosfornix i kompleksnix udobreniy, kormovix fosfatov. – M.: Ximiya, 1975. – 218 s. 15. GOST 30181.4-94. Mineralnie udobreniya. Metod opredeleniya summarnoy massovoy doli azota, soderjashegosya v slojnix udobreniyax i selitrax v ammoniynoy i nitratnoy formax (metod Devarda). 16. Yanishevskiy F.V., Novikova Z.M., Podkolzina G.V., Suetinov A.A., Novikov A.A. Agroximicheskaya effektivnost ammofosfata v polevix opitax na razlichnix pochvax // Agroximiya. – 1992. - № 8. - S. 50-56.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.