•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

As result of researchs in Djizzax region (2016-2018) is founded more than 877 types of insect. 20 types of them belong to wingspans (they belong to 15 generation) . According to life form 6 type of them optional hortobiont, 2 type of them tambiont, 2 type of them microtambiont, 2 type gonorrhea, 7 type of them right erembiont and 1 type flyer migrant

First Page

47

Last Page

51

References

1. Alimdjanov R.A., Ergashev N.E. Saranchovie Karshinskoy stepi // Zool. Jurnal. – Tashkent, 1974. – T. 53. – vip. 4. – S. 639-641. 2. Bey-Bienko G.YA., Mishenko L.L. Saranchovie fauni SSSR i sopredelnix stran. Opredelitel po faune SSSR, izdavaemiy ZIN, – M. – L., 1951. – №38, ch. I, – S. 668. 3. Bekuzin A.A. K izucheniyu fauni pryamokrilix nasekomix (Orthopteroidea) gornogo CHirchikskogo rayona // Nauch. trudi Tashk. un-ta, – Tashkent, 1968, – S. 91-103. 4. Gapparov F.A. Saranchovie na yuge Sentralnoy Azii // Zashita i karantin rasteniy. – Moskva, 2001. – №4. – S. 34. 5. Enikeev I.V. Saksaulovaya sarancha Dericorys albidula Serv. v Turkmenistane // Izv. AN TSSR, 1949. – № 1. – S. 61-63. 6. Medetov M.J. Janubiy Orolbo‘yi to‘g‘riqanotlilari (Insecta:Orthoptera) faunasi va shakllanishi. B.f.n. olish uchun diss. avtoreferati. Toshkent, 2012. – B. 19. 7. Nurjanov A.A. Saranchovie roda Dericorys Serv. (Acridoidea: Orthoptera) YUjnogo Priaralya // Entomologiyaning dolzarb muammolari. – Farg‘ona, 2010. – S. 45-46. 8. Sergeev M.G. Zakonomernosti rasprostraneniya pryamokrilix nasekomix Severnoy Azii. – Novosibirsk: Nauka, 1986. – S. 237. 9. Tokgaev T.B. Fauna i ekologiya pryamokrilix Turkmenii. Avtoref. dis…. dokt. biol. nauk. Ashxabad, 1975. – S. 30. 10. Ergashev N.E. Sverchkovie nasekomie Uzbekistana (sostav, biologiya, ekologiya,vredonosnost i ekologicheskie osnovi mer borbi) : Avtoref. dis. ... kand. biol.nauk. Tashkent, 1966. - 16 s

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.