•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article shows that quantitative changes in plants are legally associated with environmental factors and their fluorogenetic properties or their durability

First Page

44

Last Page

46

References

1. Adekenov S. M., Sovremennoe sostoyanie i perspektivi proizvodstva otechestvennix fitopreparatov i biotexnologicheskoy produksii dlya meditsini // Farmatsiya Kazaxstan. – Almati, 2003. --№ 2. – S. 21 – 22. 2. Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan «O merax gosudarstvennoy podderjki razvitiya meditsinskoy i farmatsevticheskoy promishlennosti v Respublike Uzbekistan», 1996. 3. Postanovlenie GKNT RUz № 2 (11. 03. 2000 g.). 4. Valter G., Rastitelnost zemnogo shara. V 3–x t. –M.: Progress, 1975. T.3. –S. 27-284. 5. GF SSSR XI. Opredelenie obshix metodov rastitelnogo sirya Min. Zdrav. SSSR.– M.: Meditsina, 1987, 1989. – vip. 1-2. 6. Mamikova R. U., Introduksiya lekarstvennix rasteniy v predgornoy zone yuga Kazaxstana.: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk.–Tashkent: AN RUz. 2005. –23 s. 7. Taxtadjyan A. L., Floristicheskie oblasti zemli. –L.: Nauka, 1978. –247.s. 8. Sharapov N. I., Vliyanie klimata na produktivnost rasteniy i kachestvo efirnix masel // Efiromaslichnoe siryo texnologiya efirnix masel: Sb. nauch.trudov.– M.: Nauka, 1968. – S. 19-35. 9. Xotin A. A., Rol vneshnix faktorov v nakoplenii efirnix masel // IV mejd. konf. po efirnim maslam (Tbilisi, sentyabr, 1968 g.). – M., 1972. T. –S. 212-219.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.