•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses approaches to defining and assessing the quality of education. We consider the problem of the quality of education and outlines the main approaches to managing them

First Page

415

Last Page

418

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: SHarq, 1997. – B. 20-29. 2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016 y. 14-bet. 3. Bolotov V. A. Otsenka kachestva obrazovaniya. Retrospektivi i perspektivi //Upravlenie shkoloy – 2012 - № 5 – s. 9-11. 4. Borilov A.V. Upravlenie kachestvom obrazovatelnogo protsessa // Srednee professionalnoe obrazovanie .2006 . № 7.S .6 . 5. Klicheva E. V., Merkulova O. P. Obespechenie kachestva obrazovatelnogo protsessa (uroven fakulteta): nauch. -metod. materiali. Volgograd: Peremena, 2000.- 28s. 6. Lebedev O.E. Upravlenie obrazovatelnimi sistemami: Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov. – M.: «Universitetskaya kniga», 2004.-67s. 7. Mayorov A.N. Monitoring v obrazovanii. – SPb.: Obrazovanie – kultura, 1998.-75s. 8. Matveeva N.N. Protsessniy podxod v upravlenii kachestvom obrazovatelnogo protsessa kak sredstvo povisheniya kachestva obrazovatelnix rezultatov: dis. …kand. ped. nauk.- Samara, 2009, S.203. 9. Moiseev A.M. slovar-spravochnik «Vnutrishkolnoe upravlenie» M.,1998. 10. Panasyuk V.P. Sistemnoe upravlenie kachestvom obrazovaniya v shkole. SPb.: M.:2000- 58s. 11. Polonskiy V. M. Slovar ponyatiy i terminov po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii ob obrazovanii. – M.: MIROS, 1995.-20s. 12. Potashnik M.M. Upravlenie kachestvom obrazovaniya.- M.:2000.-33s. 13. Obrazovanie: sokritoe sokrovishe. Osnovnie polojeniya Doklada Mejdunarodnoy komissii po obrazovaniyu dlya XXI veka. http://www.ifap.ru/library/book201.pdf 14. Upravlenie kachestvom obrazovaniya v shkole. http://promotionjob.ru.pdf

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.