•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the issue of creating and using massive online courses on modern training and professional development of teachers.

First Page

346

Last Page

351

References

1. Sh.M.Mirziyoev, “Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3289-sonli qarori. 26.09.2017 yil. 2. Bugaychuk K. Massovie otkritie distansionnie kursi: istoriya, tipologiya, perspektivi // Visshee obrazovanie v Rossii. 2013. – № 3. – S. 148–155. 3. Kak prodat obrazovanie v Internete: intervyu Eleni Masolovoy (Eduson) s Dafnoy Koller (Coursera) [Elektronniy resurs]. URL: https://www.eduson.tv/blog/coursera (data obrasheniya 24.11.2014). 4. Sentr obrazovatelnix razrabotok SKOLKOVO vipustil novoe issledovanie «Epoxa „grinfilda“ v obrazovanii» // Skolkovo : Moskovskaya shkola upravleniya. 10 oktyabrya 2013 : [sayt]. URL: http://www.skolkovo.ru/public/ru/research/news‐ research/item/3891‐2013‐10‐10‐15/ (data obrasheniya 20.02.2015) 5. Qodirov B.N, Ta’limda ommaviy onlayn kurslaridan foydalanish istiqbollari. Samarqand Davlat Universiteti Ilmiy Axborotnomasi, №4(110)2018. –B.126.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.