•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses similarities and differences in personification of edged objects in English and Uzbek folklore.

First Page

253

Last Page

256

References

1. Afzalov M. O‘zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. 2. Jalolov G‘. O‘zbek xalq ertaklari poetikasi. – Toshkent: Fan, 1976; 3. Imomov K. Ertaklarda tilsim // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1977. – 6 son. – B.46-49; O‘zbek xalq nasri poetikasi. – Toshkent: Fan, 2008; 4. Egamov X. Sovet Sharqi turkiy xalqlari ertakchilik an’analari aloqala tarixidan ocherklar. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980; 5. Yusupov J. Xorazm ertaklari poetikasi. – Urganch, 2005; 6. Shomusarov Sh. Arab va o‘zbek folklori tarixiy-qiyosiy tahlili. Filol. fanla dokt. diss. avtoref. – Toshkent, 1997. – B.42; 7. Do‘stxo‘jaeva N. O‘zbek sehrli ertaklarining strukturual tahlili: Filol. fanla nomz. diss. avtoref. – Toshkent, 1999; 8. Jo‘raev M., Rasulova Z. Mif, marosim va ertak. – T.: Mumtoz so‘z, 2014. 9. Jacobs J. English fairy tales p. Pennsylvania State University, 2005. –P.95 10. Jacobs J. English fairy tales. Pennsylvania State University, 2005. –P.84 11. Jacobs J. English fairy tales. Pennsylvania State University, 2005.- P.91 12. Jacobs J.English fairy tales. Pennsylvania State University, 2005.- P.94. 13. Jacobs J. English fairy tales. Pennsylvania State University, 2005. - P.98. 14. O‘zbek xalq ertaklari. 3 jildlik. 1-jild. – T.: O‘qituvchi, 2007. 15. English folk tales. – M.: Iris Press, 2002. 16. Internet. www.wikipedia.com.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS