•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analyzes the socio-philosophical analysis of the projects implemented to meet the housing needs of the people living there, and provides a set of recommendations to build a prosperous life in rural areas in our country

First Page

178

Last Page

184

References

1. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan oliy bahodir. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2018. – B.436. 2. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan oliy bahodir. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2018. – B.438. 3. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28 dekabr 2018 yil.– T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2019. – B.41. 4. Shermuhamedova N.A. Falsafa: o‘quv-uslubiy majmua. – T.: «NOSHIR», 2012.– B.63. 5. Nazarov Q. Falsafa asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2012.– B.32. 6. Karimov I.A. Dehqonchilik taraqqiyoti – farovonlik manbai// Uning o‘zi. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin.T.2. – T.: «O‘zbekiston»,1996.– B.158. 7. Karimov I.A.O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li.//Uning o‘zi.O‘zbekiston:milliy istiqlol,iqtisod,siyosat,mafkura. T.1. – T.: O‘zbekiston,1996. – B.68. 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent: «Adolat»,2017. – B.18-19. 9. Mirziyoev Sh.M. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish,barqaror rivojlanishini ta’minlash – xalqimiz uchun munosib hayot darajasini yaratishning kafolatidir.// Uning o‘zi.Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz.1- jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU,2017. – B. 85.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.