•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analyzes the socio-philosophical analysis of the projects implemented to meet the housing needs of the people living there, and provides a set of recommendations to build a prosperous life in rural areas in our country

First Page

178

Last Page

184

References

1. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan oliy bahodir. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2018. – B.436. 2. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan oliy bahodir. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2018. – B.438. 3. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28 dekabr 2018 yil.– T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2019. – B.41. 4. Shermuhamedova N.A. Falsafa: o‘quv-uslubiy majmua. – T.: «NOSHIR», 2012.– B.63. 5. Nazarov Q. Falsafa asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2012.– B.32. 6. Karimov I.A. Dehqonchilik taraqqiyoti – farovonlik manbai// Uning o‘zi. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin.T.2. – T.: «O‘zbekiston»,1996.– B.158. 7. Karimov I.A.O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li.//Uning o‘zi.O‘zbekiston:milliy istiqlol,iqtisod,siyosat,mafkura. T.1. – T.: O‘zbekiston,1996. – B.68. 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent: «Adolat»,2017. – B.18-19. 9. Mirziyoev Sh.M. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish,barqaror rivojlanishini ta’minlash – xalqimiz uchun munosib hayot darajasini yaratishning kafolatidir.// Uning o‘zi.Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz.1- jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU,2017. – B. 85.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS