•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In article the interrelation of culture with reform process in the field of social sphere is considered. The author opening a problem of development of culture in new conditions, closely connect with questions of religious tolerance, The international relations and good the neighbor with the people. In work has noted roles of the person in strengthening communication cultures with the human factor, and studying of philosophical problems at the present stage.

First Page

157

Last Page

162

References

1.O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Xalq so‘zi, 8 fevral 2017 yil 2.Mejuev V.M. Kak vozmojna filosofiya kulturi?// Ot filosofii jizni k filosofii kulturi. M., 2000. S. 22. Sm.: Materiali YUNESKO o kulture. - M., 1998. 3. Zakon Respubliki Uzbekistan «O gosudarstvennoy molodejnoy politike» ot 14.09.2016 g. № ZRU–406. 4.Mirziyoev SHavkat. Kriticheskii analiz, jestkaya dissiplina i personalnaya otvetstvennost doljni stat povsednevnoy normoy v deyatelnosti kajdogo rukovoditelya. Doklad na rasshirennom zasedanii Kabineta Ministrov, posvyashennom itogam sotsialno- ekonomicheskogo razvitiya strani v 2016 godu i vajneyshim prioritetnim napravleniyam ekonomicheskoy programmi na 2017 god. Tashkent, «Uzbekistan», 2017, str.94-95 5.Xakimov N.X.,.Abdumalikov A.A. Rivojlanishning yangi bosqichi sharoitida kadrlar tayyorlashni takomillashtirish. FarDu ilmiy xabarlar. 5 son , 2018 yil,86- 88 betlar. 6.Xakimov N.X., RuzievaR.X.. Reformirovanie nauki i visshego obrazovaniya kak vajniy faktor v podderjki aktivnogo predprinimatelstva, innovatsionnix idey i texnologiy.Uzbekistan na puti k innovatsionnomu razvitiyu. Sbornik nauchnix trudov. Tashkent, 2018, str.25-27. 7. Xakimov N.X., Kadirova Z.R. Konseptualno-filosofskie, sotsialnie i duxovno- nravstvennie problemi analiza i realizatsii protsessa integratsii nauki i obrazovaniya v Uzbekistane. Monografiya.g. Tashkent. NUUz imeni Mirzo Ulugbeka, 2017 god., s.56.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.