•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This artikl is described that the scientific theoretical concept on the foreign psychologists on social competence

First Page

400

Last Page

403

References

1. Bocharova, V. G. Pedagogika sotsialnoy raboti [Tekst] / V.G.Bocharova. – M. :SvR- Argus, 1994. – S. 207. 2. ZimnyayaI.A., MorozovaN.A. Sovremennoe sostoyanie problemi konsepsiy vospitaniya [Tekst] / I.A.Zimnyaya, N.A.Morozova. – YAroslavl: Sovremennie konsepsii vospitaniya, 2000. – S. 171. 3. Ivanova, Yu. V. Razvitie issledovaniy sotsialnoy kompetentnosti v period modernizatsii obrazovaniya [Elektronniy resurs] / Yu. V. Ivanova // Aktualnie problemi obrazovaniya i vospitaniya: mejdunarodniy opit i perspektivi sotrudnichestva: Sbornik nauchnix statey. – 2009. – Rejim dostupa : http://window.edu.ru/library/pdf2txt/443/67443/40627 4. Kalinina, N. V. Sotsialnaya kompetentnost shkolnikov kak indikator rezultativnosti deyatelnosti obrazovatelnogo uchrejdeniya [Tekst] / N. V. Kalinina // Psixologiya innovatsionnogo upravleniya sotsialnimi gruppami i organizatsiyami. – M. – Kostroma., 2001. – S. 146–148. 5. Koblyanskaya, E. V. Psixologicheskie aspekti so-sialnoy kompetentnosti [Tekst] dis. … kand. psixol. nauk / E. V. Koblyanskaya. – SPb. : SPbGU, 1995. – S. 210. 6. Lukyanova, M. I. Sotsialnaya kompetentnost kak komponent upravlencheskoy kulturi rukovoditelya [Tekst] / M. I. Lukyanova // Psixologiya innovatsionnogo upravleniya sotsialnimi gruppami i organizatsiyami. – Kostroma. – 2001. – S. 240–242. 7. Maslennikova, V. SH. Lichnostnaya kompozitsiya sotsialnogo otnosheniya [Tekst] / V. Sh. Maslennikova // Sovremennie konsepsii vospitaniya. – YAroslavl : Izd-vo YAGPU im. K. D. Ushinskogo, 2000. – S. 84–89. 8. Rojkov, M. I. Sotsialnie probi kak faktor sotsializatsii uchashixsya [Tekst] / M. I. Rojkov // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. – 1994 . – № 1. – S. 16–18. 9. Tixomirova, E. I. Sub’ektnaya samorealizatsiya lichnosti v vospitivayushey srede kak uslovie formirovaniya sotsialnix kompetensiy: materiali nauchno-prakticheskoy konferensii «Traditsii i innovatsii v sotsialnoy pedagogike» [Elektronniy resurs] / E. I. Tixomirova // Trudi sotrudnikov LASS. – Rejim dostupa: http://www.pgsga.ru/ structure/laboratory/trudy/page2.php 10. Shatskiy, S. T. Pedagogicheskie sochineniya [Tekst] 4 t. / S. T. SHatskiy. – M. : Prosveshenie. – 1962–1964. – T. 2. – S. 412. 11. Yasvin, V. A. Obrazovatelnaya sreda ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Tekst] / V. A .Yasvin. – 2. izd., ispr. i dop. – M. : Smisl, 2001.. – S. 366.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.