•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the article социално-психолого is examined pedagogical features of students in forming of cognitive activity. The age-related features and levels of adaptation are described to the new terms in educating for students.

First Page

380

Last Page

385

References

1. L.I. Ansiferova, Psixologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti. - M, 1981. -S.13-19. 2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmanov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo‘llanma. -T.: O‘qituvchi. 2004. 3. Hodjaboev A.R. Kasbiy ta’lim pedagogikasidagi dolzarb muammolar // Kasb-hunar ta’limi. - T.: 2004. №6 . – 4 b. 4. Klarin, M.V. Innovatsii v mirovoy pedagogike: obuchenie na osnove issledovaniya, igri i diskussii. (Analiz zarubejnogo opita) / M.B. Klarin. -Riga: Eksperiment, 1998. 180s. 5. Ksenzova, G.YU. Otsenochnaya deyatelnost uchitelya / G.YU. Ksenzova. - M.: Pedagogicheskoe obshestvo Rossii, 2000. - 122s. 6. Golish L.V. Sovremennie texnologii obucheniya: soderjanie, proektirovanie i realizatsiya. // Proekt TASISS «Sodeystvie reformiro-vaniyu professionalnogo obrazovaniya v Uzbekistane. Tashkent: 2001.- 61 7. Alimov M.S. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya upravleniya podgotovkoy kadrov v sisteme srednego professionalnogo obrazovaniya. Avtoreferat diss.kan.ped.nauk, T.,-1997 8. Krasikova, K.F. Izuchenie obuchennosti i obuchaemosti studentov dlya individualnogo podxoda v protsesse obucheniya / K.F. Krasikova. - Tyumen: IPKPK,1999.-76s 9. Zankov, L.V. Didaktika i jizn / L.V Zankov. - M.: Prosveshenie , 1968. -230s. 10. Nikadrov, N.D. Ob aktivizatsii uchebnoy deyatelnosti / M.D, Nikadrov // Vestnik visshey shkoli. -1993. - №8 - s. 26-31. 11. Texnologiya effektivnoy professionalnoy deyatelnosti. / Nauchniy redaktor A.A. Derkach. - M.: Izdatelskiy dom « Krasnaya ploshad», 1996. -69s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.