•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Modern education presupposes the transfer from simple passing of knowledge to the formation of competences, including intercultural competence. Intercultural education is a method of deliberate studying of both native and foreign cultures. During the professional foreign- language teacher instruction it is reasonable to use the method of intercultural training.

First Page

347

Last Page

352

References

1. Barishnikov N.V. Parametri obucheniya mejkulturnoy kommunikatsii v sredney shkole // Inostrannie yaziki v shkole. 2002. № 2. S.54-58. 2. Bim I.L. Teoriya i praktika obucheniya nemetskomu yaziku v sredney shkole: Problemi i perspektivi. – M.: Prosveshenie, 1988. – 234 s. 4. Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannim yazikam. 2-e izd. – M.: ARKTI, 2003. – 286 s. 3. Galskova N.D. Mejkulturnoe obuchenie: problema seley i soderjaniya obucheniya inostrannim yazikam // Inostrannie yaziki v shkole. 2004. №1. – S.22. 4. Jalolov J.J. Chet til o`qitish metodikasi: Chet tillar oliy o`quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: O`qituvchi, 1996. – 368 b. 5. Ilin M.S. Osnovi teorii uprajneniy po inostrannomu yaziku // Pod red. prof. V.S.TSetlina. –M.: Pedagogika, 1975.–S.103. 6. Saidaliyev S. Chet tili o’qitish metodikasidan ocherklar. – Namangan: NamDU, 2004. – 238 b. 7. Ter-Minasova S.G. Yazik i mejkulturnaya kommunikatsiya. –M., 2000. –376 c. 8. Xaleeva I.I. Interkultura — trete izmerenie mejkulturnogo vzaimodeystviya? (Iz opita podgotovki perevodchikov) // Aktualnie problemi mejkulturnoy kommunikatsii. –M., 1999. S. 5-15. 9. Sisoev P.V. Kulturnoe samoopredelenie lichnosti v kontekste dialoga kultur. Tambov, 2001. 10. Setlin V.S. Realnie situatsii obsheniya na uroke // jurnal Inostrannie yaziki v shkole. – 2000. – № 3. – S. 24-26. 11. Chet til o’qitish metodlari/ G.Neuner, H.Hunfeld. Nemis tilidan S.Saidaliyev tarjimasi. – Namangan: NamDU, 2005. – 240 b. 12. G’oziyev E. Psixologiya. Yosh davrlari psixologiyasi. – T.: O`qituvchi, 1994. – 224 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.